Beleid

Regeerakkoord

Curaçao heeft haar wens aangegeven voor een stabiele overheid voor een periode van 4 jaar gedurende er hoop gecreëerd zal worden en het land in de goede richting getrokken zal worden. Een overheid die aandacht besteed aan onderwijs, educatie, en vorming van de bevolking en tevens armoede en verdeeldheid aanpakken. Een overheid waar goed bestuur heerst en waar integere leiders vertrouwen scheppen zodat het economie zal gaan groeien. Zodoende kan Curaçao voldoende financiële middelen ter haar beschikking hebben om de wensen van de bevolking te realiseren en die voor een goed balans zullen zorgen.

Akuerdo di gobernashon vershon final

 

 

 

Reclamebeleid

Bij de overgang van de Nederlandse Antillen naar Land Curaçao op 10 oktober 2010 is de Eilandsverordening Bevordering Openbare en Bescherming Gemeenschap (EBOOBG) op de negatieve lijst terecht is gekomen. Na vijf jaar heeft de Staten een vervangende wettelijke regeling aangenomen, welke voornoemde eilandsverordening moet vervangen. Deze regeling, de Landsverordening Openbare Orde of LOO is op 1 augustus 2015 in werking getreden. In de LOO is een overgangsbepaling opgenomen, artikel 82. Deze bepaling houdt -kort gezegdin dat gedurende een jaar na de inwerkingtreding van de LOO het verbod om voorwerpen en handelsreclame te plaatsen niet geldt indien de eigenaar of gebruiker van het voorwerp dan wel handelsreclame binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de LOO ontheffing van het verbod heeft aangevraagd. Inmiddels is bedoelde overgangsperiode verstreken en kan worden opgetreden tegen alle illegaal geplaatste voorwerpen/reclame.  Reclamebeleid juli 2016.

 Criteria Terrasvergunning

Conform de Landsverordening Openbare Orde (LOO) artikel 15 lid 1 onder e is het verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning op of aan de openbare weg een terras te exploiteren of te doen exploiteren.

Een terrasvergunning bevat een privaatrechtelijke overeenkomst voor het gebruik van een overheidsterrein (openbare weg). Daarom dienen voor de vergunning naast de leges ook precariorechten betaald te worden voor het innemen van openbare grond of water en het hebben van voorwerpen in, aan, op of boven de openbare weg (tafels en stoelen, windschermen, e.d.).

 Criteria voor de uitgifte van terrasvergunningen

Standplaatsenbeleid Binnenstad

De belangstelling voor het commercieel gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad is de laatste jaren sterk toegenomen. De vraag voor de aanleg van terrassen, plantenbakken, bewegwijzeringsborden, vuilnisbakken, reclameborden, verlichting, kunstwerken, zitelementen en standplaatsen is toegenomen. Vooral sinds de groei van het cruisetoerisme op het eiland, is de vraag naar standplaatsen in de binnenstad enorm toegenomen. Aan de ene kant wordt hierdoor levendigheid in de openbare ruimte gecreëerd. Echter, als de aanspraak op de openbare ruimte te groot wordt, bestaat de kans dat deze overbelast wordt, waardoor de leefbaarheid en veiligheid als gevolg hiervan sterk zal afnemen. Standplaatsen 23 dec 2016 

Parkeren in de Binnenstad

Het is de bedoeling dat in de toekomst veel meer mensen gebruik gaan maken van de binnenstad. Het voornemen van de overheid is om dit te bewerkstelligen door het stimuleren van meer woningen en meer horeca- en andere bezoekers trekkende aangelegenheden. Dit draagt bij aan de levendigheid en de economische vitaliteit van de binnenstad. Naast het verbeteren van het openbaar vervoer, is het zeer belangrijk om het parkeren in de binnenstad kwalitatief te verbeteren. Met het oog op dit streven is zowel de huidige parkeersituatie als de bestaande knelpunten geanalyseerd om tot voorstellen te kunnen komen voor een effectief parkeermanagement.  Voorstel parkeermanagement Punda en Otrobanda