Diensten

Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Panning bestaat uit verschillende organisaties. Elke organisatie is belast met verschillende taken. Op de pagina krijf je een overzicht van alle taken die de organisaties verantwoordelijk voor zijn.

Sector Infrastructuur en Ruimtelijke Planning

Domeinbeheer

adres en taken

Diensten

 • Verwerven, verkoop, verhuur en financieel/administratief beheer van overheidsgrond en overheidspanden;
 • Projectontwikkeling van overheidsgrond5;
 • Uitgifte in:
  • Huur;
  • Erfpacht;
  • Beheer en/of;
  • Gebruik;
  • van bebouwbare/ verbouw-bare overheidsgronden (waaronder ook binnenwateren);
 • Onderhoud van overheidsgebouwen die geen publieke functie hebben;
 • Toezicht en naleving van grondgebruik en contracten;

Ruimtelijke Ordening en Planning

adres en taken

Diensten

 • Ruimtelijke planvorming;
 • Programma– en projectvoorbereiding en ontwikkeling voor stadsvernieuwing, wijk- en woning verbeteringsplannen en stedelijke vernieuwing;
 • Planologische uitwerking van volkshuisvestingsbeleid
 • Technische aansturing van restauratie en onderhoud van monumenten;
 • Verlenen van vergunningen en ontheffingen voor restauratie en onderhoud van monumenten;
 • Beheer van het monumentenregister;
 • Monumenten beleid en aanwijzen tot beschermd monument;
 • Aanschrijvingsbeleid met betrekking tot monumenten;
 • Coördinatie van het ruimtelijk verkeersplan;
 • Verlenen van bouw- en precariovergunningen en ontheffingen
 • Toezicht en op naleving van vergunningsvoorschriften en handhaving;

Openbare Werken

adres en taken

Diensten

 • Technisch en financieel beheer van aanleg en onderhoud van riolerings- en waterzuivering stelsel;
 • Exploitatie van RWZI en gemalen;
 • Technisch en financieel beheer aanleg en onderhoud aan hemelwaterafvoeren;
 • Technisch en financieel beheer van aanleg en onderhoud aan wegen, pleinen straatmeubilair;
 • Technisch en financieel beheer van aanleg en onderhoud aan bruggen en viaducten;
 • Technische planning van de infrastructuur van verkavelingsplannen en technische aansturing van bouwrijp
 • maken van kavels;
 • Beheer van topografische basisregistratie;
 • Uitvoeren van landmeetkundige metingen;
 • Uitvoeren van hoogtepunten registratie;
 • Technische aansturing van onderhoud aan overheidsgebouwen en overheidsinstallaties;
 • Opslag goederen;
 • Magazijnbeheer;
 • Keuring van elektra;
 • Keuring van stoomketels;
 • Vergunningverlening voor Graafwerkzaamheden, Transport zwaar materieel, Bouwstellingen, Schoonmaak langs openbare weg, Inrit kavel, Vuurwerk en explosieven.

Sector Verkeer en Vervoer

Uitvoeringsorganisatie Verkeer en Vervoer

adres en taken

Diensten

 • Verlenen van vergunningen, hulpbestuurderskaarten; en ontheffingen aan particuliere bussen, touroperators en taxi’s;
 • Keuring van motorrijtuigen van particulieren en bedrijven;
 • Beheer administratie van kentekens;
 • Beheer basisadministratie motorvoertuigen;

Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit

adres en taken

Diensten

 • Certificatie (AOC) en registratie van individuen en maatschappijen die op Curaçao luchtvaart willen vestigen en hun vliegtuigen;
 • Toezicht houden op luchtvaart technische en –operationele activiteiten –
 • het handhaven van wet- en regelgeving en internationale verdragen om de kwaliteit en veiligheid van civiele luchtvaart te waarborgen;
 • Uitreiken van bevoegd verklaringen aan piloten,
 • Adviseren van de Minister en Management Team over luchtvaartaangelegenheden;
 • Het op (technisch)inhoudelijke niveau ondersteunen van de beleidsorganisatie bij de;
  • de ontwikkeling van (strategisch) nationaal luchtvaart beleid;
  • de ontwikkeling van wet- en regelgeving en handhavingsinstrumentarium; en
  • de vertaling van Koninkrijksbeleid en internationale verdragen naar lokaal (tactisch en operationeel) luchtvaart beleid.
 • De CBA houdt toezicht op; DC-ANSP, Luchthaven, Lokale luchtvaartmaatschappijen,

Meteorologische Dienst Curaçao

adres en taken

Diensten

 • De verzameling van de oppervlakte en lucht meteorologische gegevens (die operationeel internationaal worden uitgewisseld via het World Weather Watch programma van de WMO)
 • De generatie van de openbare weersvoorspelling producten, officiële noodweer bulletins zoals voor Tropische Cycloon, adviezen en waarschuwingen voor de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk der Nederland
 • Het dienen van de luchtvaartsector met luchtvaart meteorologische informatie en producten
 • Het verstrekken van maritieme operationele meteorologische en klimatologische diensten aan maritiem geïnteresseerde eindgebruikers
 • Het beheer van een klimatologische databank met zowel oppervlakte en de bovenste lucht meteorologische gegevens
 • Het behoud van de sociaal economische ontwikkelingen door het transformeren van data naar bruikbare producten en het verstrekken van deze in de gemeenschap (bijv. verzekering, bouw, nutsbedrijven, landbouw en milieu ) naar de verschillende sectoren
 • Verstrekken van informatie over seismische en Tsunami activiteiten in het Caribische gebied
 • Het adviseren van overheden met betrekking tot het risico van natuurrampen, effecten van klimaatverandering en mogelijke maatregelen
 • Vertegenwoordigen Curaçao bij de WMO met betrekking tot nationale en internationale meteorologische beleidsvraagstukken
 • Werken in verschillende werkgroepen en commissies van nationale en internationale organisaties.

Maritieme Autoriteit Curacao

adres en taken

Diensten

 • Controle op de eigen vloot (vlaggenstaat)
 • Controle op bezoekende schepen in onze havens (havenstaat)
 • Controle op de scheepvaart in de kustwateren (kuststaat)
 • Onderzoek en rampenbestrijding