Personenvervoer

Contact

Servisio pa Tráfiko i Transporte

Department of Traffic and Transport

Verkeer en Vervoer

+5999 839 2133

Parera z/n

Personenvervoer

Het bedrijfsmatig personenvervoer tegen vergoeding is artikel 2 Eilandsverordening personenvervoer (A.B. 1969, no. 23), zoals gewijzigd (hierna: EPV) verboden, tenzij een vergunning of ontheffing is verleend  door de Minister. Hierna volgt een algemene uiteenzetting van de EPV.

Reikwijdte Eilandsverordening personenvervoer

De Eilandsverordening personenvervoer (A.B. 1969, no. 23), zoals gewijzigd heeft betrekking op het vervoeren of doen vervoeren van:

Bedrijfsmatig vervoeren of doen vervoeren

Het “bedrijfsmatig vervoeren” houdt in dat de eigenaar van het voertuig tevens vergunninghouder is, en dat de aanbieder van het vervoer de vergunninghouder is. Een uitzondering hierop zijn de vergunningen voor toerwagens, grote autobussen, en de ontheffingen.
De vervoerder verleent de diensten in het kader van bedrijfsuitoefening. Het vervoer moet een hoofdactiviteit zijn van de onderneming, danwel deel uitmaken van de onderneming. Tour-operators, die bemiddelen tussen de reisbureau’s en de vervoersondernemingen, zijn geen in het algemeen aanbieders van vervoer.

Voorbeelden van bedrijfsmatig vervoeren

  • vervoer van groepen toeristen naar toeristische bestemmingen;
  • vervoer van lokale bewoners (bv. als onderdeel van een reis op het eiland);
  • bijzonder vervoer (begrafenis, gehandicapten, bejaarden, schoolvervoer en shuttle-vervoer);
    Onder shuttle-vervoer wordt in deze ook verstaan:
    Het vervoer van toeristen van hotels naar de stad, stranden, restaurants, apartementen en pendeldiensten bij grote evenementen
    NB: Particulieren die bv. carpoolen vallen hier niet onder. In dat geval is geen sprake van bedrijfsmatig vervoeren.

Personen

Het gaat hierbij om natuurlijke personen die worden vervoerd. Dieren en goederen vallen niet onder het toepassingsgebied van deze verordening.

Openbare weg

Onder openbare wegen wordt verstaan: wegen die voor een ieder openbaar toegankelijk zijn. Indien op een weg slechts bepaalde categoriëen personen worden toegelaten gedurende een zekere periode, dan wel onder bepaalde voorwaarden (bv. melding bij portierhuis of via een telecom waarbij men met een code zich toegang kan verschaffen), dan is geen sprake van een openbare weg, omdat het niet openbaar toegankelijk is.

NB: Privé-terreinen (die niet openbaar toegankelijk zijn) vallen dan ook hier niet onder.

Vergoeding

Indien er aan de personen, als tegenprestatie voor het vervoeren, direct een bedrag in rekening wordt gebracht, is sprake van vervoer (en vergoeding) in de zin van deze verordening. Ook indirecte vergoeding (bv. via een package deal) valt onder deze definitie. Dit blijkt uit jurisprudentie.