Verkeersveiligheid

Contact

Servisio pa Tráfiko i Transporte

Department of Traffic and Transport

Verkeer en Vervoer

+5999 839 2133

Parera z/n

Verkeersveiligheid

In het kader van de verkeersveiligheid zijn een aantal taken opgedragen aan de UO Verkeer en Vervoer. Het betreft de navolgende:

 1. ontheffing voor donkere ruiten(artikel 121 Wegenverkeersverordening);
 2. ontheffing voor bijzonder transport op de openbare wegen (artikel 84 Wegenverkeersverordening 2000).

 

Ontheffing voor donkere ruiten

In de Wegenverkeersverordening zijn technische eisen opgenomen waaraan de verschillende soorten voertuigen moeten voldoen. Deze staan opgenomen in artikel 86-94 Wegenverkeersverordening 2000. Ingevolge artikel 121 Wegenverkeersverordening 2000 kan ontheffing worden gevraagd op de technische eisen zoals opgenomen in voor zover het motorvoertuigen betreft van artikel 88, eerste lid, onderdeel c, sub 2 en 3 Wegenverkeersverordening 2000.

Het beleid m.b.t. het al dan niet toekennen van ontheffing is opgenomen in het Afkondigingsblad 2008, no 98. De meest voorkomende grondslag voor het verzoek voor een ontheffing betreft zwaarwegend medisch advies. Deze aanvragen worden naar een externe deskundige gestuurd voor nader advies.

Van belang is dat de ontheffing voor maximaal een jaar wordt verleend en wordt verleend voor een maximale lichtdoorlaatbaarheidspercentage van 35%. Een verzoek voor een nieuwe ontheffing dient binnen drie maanden voor het vervallen van de bestaande ontheffing te worden ingediend.

 • Aanvraagformulier (PDF)
 • Afkondigingsblad 2008, no 98 (PDF)

Ontheffing bijzonder transport

Ingevolge artikel 121 kan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning ontheffing verlenen op hetgeen is voorgeschreven in 50, tweede lid, onderdelen a, b, e en f (parkeervoorschriften), en 72 (slepen van motorvoertuigen), voor zover het betreft bijzonder transport van artikel 84 Wegenverkeersverordening 2000.

 • Aanvraagformulier voor artikel 50 Wegenverkeersverordening 2000 (PDF)
 • Aanvraag formulier voor artikel 72 Wegenverkeersverordening 2000 (PDF)

Ontheffing lengte autobussen

Voorzover het betreft de lengte van autobussen van artikel 90, lid 1 onderdeel a, sub 3, kan op grond van artikel 121 Wegenverkeerverordening 2000 ontheffing worden verleend.

 • Aanvraagformulier (PDF)

NB: met betrekking tot de verplichting voor het dragen van autogordels, het volgende. Op grond van artikel 78, vijfde lid Wegenverkeersverordening 2000, is het dragen van een autogordel in de volgende gevallen niet verplicht:

 • ten aanzien van motorvoertuigen op twee wielen met zijspanwagen;
 • waarvoor blijkens een aantekening in het daarvoor afgegeven keuringsbewijs de verplichting niet geldt;
 • waarvoor blijkens een aantekening in het aan de bestuurder afgegeven rijbewijs de bestuurder als gevolg van een lichamelijk gebrek niet in staat is een autogordel in de sluiting te bevestigen;
 • bedoeld in artikel 1 sub c, d en f van de Eilandsverordening personenvervoer tijdens het vervoeren van passagiers tegen vergoeding. Deze artikelen hebben betrekking op vergunninghouders en hulpbestuurders van middelgrote, grote autobussen en toerwagens.
 •  
 • WVV 2000 (PDF)