Aan te bieden vervoer

Kontakto

Servisio pa Tráfiko i Transporte

Department of Traffic and Transport

Verkeer en Vervoer

+5999 839 2133

Parera z/n

Aan te bieden vervoer

Aan te bieden vervoer

In de wet zijn er de aanbieders van vervoer omschreven. Het is deze (rechts) personen toegestaan om uitsluitend vervoer aan te bieden, mits deze over een hulpbestuurderskaart, vergunning of ontheffing beschikken. Deze (rechts)personen maken t.b.v. het vervoer gebruik van motorvoertuigen. Aan de inrichting en voorgenomen gebruik van deze voertuigen zijn er in de wet eisen gesteld.   Hierna volgt een uiteenzetting van de soorten vervoermiddelen, de vergunningen en de daaraan verbonden algemene voorwaarden. De definitie van de rechten die aan de vergunningen voor kleine, middelgrote en grote autobus, toerwagens en taxi’s zijn verbonden zijn in artikel 1 EPV opgenomen.

Het vervoer dat wordt aangeboden betreft openbaar vervoer of besloten vervoer. Bij openbaar vervoer is het vervoer voor een ieder toegankelijk. Dit is bij besloten vervoer niet het geval. Besloten vervoer wordt op Curaçao aangeboden door taxi’s, toerwagens en houders van ontheffingen. Het openbaar vervoer wordt aangeboden door vergunninghouders (en hulpbestuurders van) kleine en middelgrote autobussen en door N.V. Autobusbedrijf Curaçao (grote autobussen).

N.V. Autobusbedrijf Curaçao (ABC) biedt vervoer aan via een dienstregeling. ABC gaat met de passagiers een overeenkomst aan waarbij zij overeenkomt het vervoer aan te bieden op de bekendgemaakte locaties, naar bekendgemaakte bestemmingen op bekendgemaakte tijdstippen. Kleine en middelgrote autobussen daarentegen bieden vervoer aan, wanneer zij de behoefte hiertoe hebben (met name spitsuur). Een vaste frequentie van vervoer zoals bij grote autobussen, wordt door kleine autobussen over het algemeen niet aangeboden.

Openbaar vervoer

Kleine autobus

Motorrijtuig, ingericht voor het vervoeren van maximaal 9 passagiers, de bestuurder daar niet onder begrepen en bestemd voor de exploitatie als middel voor het verstrekken van gelegenheid tot vervoer op een daartoe door het Bestuurscollege (lees: de Minister) aangewezen traject. In de vergunning van de kleine autobussen komt een route te staan. Deze routes zijn in het verleden ooit vastgesteld en zijn nimmer gewijzigd.

Een vergunninghouder voor kleine (en middelgrote) autobus kan een verzoek voor routewijziging indienen. Er is sprake van een verzoek voor ruil, waarbij twee vergunninghouders met elkaar overeenkomen dat deze hun routes ruilen.

Middelgrote autobus

Motorrijtuig, ingericht voor het vervoeren van maximaal 15 passagiers, de bestuurder daar niet onder begrepen en bestemd voor de exploitatie als middel voor het verstrekken van gelegenheid tot vervoer op een daartoe door het Bestuurscollege (lees: de Minister) aangewezen traject. In de vergunning van de kleine autobussen komt een route te staan. Deze routes zijn in het verleden ooit vastgesteld en zijn nimmer gewijzigd.

Grote autobus

Motorrijtuig, ingericht voor het vervoeren van maximaal 15 passagiers, de bestuurder daar niet onder begrepen en bestemd voor de exploitatie als middel voor het verstrekken van gelegenheid tot vervoer op een daartoe door het Bestuurscollege (lees: de Minister) aangewezen traject. Er is een dienstregeling vastgesteld (routes, frequenties en tijdstippen). Deze dienstregeling wordt door ABC aangeboden.

Besloten vervoer

 

Besloten vervoer wordt aangeboden door vergunninghouders van toerwagens, taxi’s en houders van ontheffingen.

Toerwagens

Onder toerwagens wordt verstaan: motorrijtuigen ingericht voor het vervoer van meer dan negen personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, en bestemd voor het tegen vergoeding uitvoeren van ritten, welke niet uitsluitend ten doel hebben het verstrekken van gelegenheid tot vervoer.

Deze laatste zinsnede beoogt te voorkomen dat de toerwagens zich gaan begeven op de markt van de autobussen en de taxi’s. In bijzondere gevallen worden ontheffingen verleend, zoals bij grote evenementen zoals de North Sea Jazz Festival en grootschalige sportevenementen.

In verschillende uitspraken, is invulling gegeven aan het soort aanbod van toerwagens c.q. de doelgroep van toerwagens. Uit de memorie van toelichting blijkt dat het aanbod door toewagens met name gericht is op toeristen met vervoer als onderdeel van een package deal en dat aanbod aan toeristen van shuttle-vervoer niet onder de vergunningsregeling valt, maar onder de ontheffingsregeling, omdat in feite shuttle-vervoer neerkomt op uitsluitend het aanbieden van gelegenheid tot vervoer.

Gelijkstellingen (artikel 1, lid 2 EPV):

Onder het bedrijfsmatig vervoeren of doen vervoeren wordt tevens begrepen: het aanbieden van motorrijtuigen of het opnemen van personen in motorrijtuigen, tot het vervoeren naar elders.

Het betreft gevallen waarbij vervoer door middel van een motorrijtuig wordt aangeboden om de personen te verplaatsen (vervoeren). Uitgesloten van de toepassing van de EPV, zijn huurauto’s, en andere voertuigen die worden verhuurd zoals buggy’s.

Commissies

Taken en verantwoordelijkheden van de commissies

Hierna volgt een globale uiteenzetting van de taken en verantwoordelijkheden van de commissies (kleine en middelgrote autobussen, grote autobussen, toerwagens en taxi’s). De commissie voor grote autobussen is overigens niet actief. Het vervoer door grote autobussen wordt door slechts ABC aangeboden. Om een commissie in het leven te roepen met 1 aanbieder lijkt weinig zinvol, en is om deze reden niet actief.

  1. Adviseren van de Minister ten aanzien van aanvragen, schorsing of intrekking van vergunningen en ontheffingen;
  2. Bijhouden van de wachtlijst (opvoeren van namen en afvoeren van de namen);
  3. Bijhouden van register van hulpbestuurders;
  4. Administreren van de wachtlijsten (opname van personen en verwijdering daarvan);

Daarnaast kan de commissie de Minister te allen tijde van ongevraagd advies voorzien.

Op alle aanvragen voor vergunningen en ontheffingen worden door de commissies geadviseerd. De commissie dient de gelegenheid te krijgen om aan de Minister te adviseren. Het is de Minister die bevoegd is om de beslissing te nemen. De Minister heeft de bevoegdheid tot het verlengen van vergunningen voor kleine autobussen gemandateerd aan de sector directeur Verkeer en Vervoer.

Bij de ontvangst van de aanvraag, gaat de commissie na of de aanvraag volledig is en of de aanvrager voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor een vergunning, dan wel ontheffing. Deze eisen staan opgenomen in artikel 5 Eilandsverordening personenvervoer. De secretaris van de commissie verzamelt de relevante documenten en controleert of de aanvraag volledig is.