Home | Lei

Lei

Organisatie

Organisatie
Landsverordening ambtelijke bestuurlijke organisatie (A.B. 2010, no. 87)

Meteorologische dienst

Meteorologische dienst
Landsverordening ambtelijke bestuurlijke organisatie (A.B. 2010, no. 87)

Scheepvaart en maritieme zaken

Aansprakelijkheid
P.B. 1985, 161 Lb. Limitatiebesluit Redersaansprakelijkheid.
P.B. 1989, 49 Besluit tot afkondiging van de rijkswet houdende goedkeuring van:
a)het te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen.
b)het voornemen tot opzegging te Brussel tot stand gekomen Internationaal Verdrag nopens de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen.
Heffingen
P.B. 1951, 1484) Lig‐ en huurgeldenbesluit 1951 (uitv. art. 15a)
P.B. 1958, 155 5) Landsverordening Minimumtarieven Loodsgelden
P.B. 1942, 64 Verordening tot heffing van 65 opcenten op de ingevolge de Loodsdienstverordening
A.B. 1977 5 Eilandsverordening nopens de heffing en invordering van rechten wegens het hebben van voorwerpen onder, op of boven eilandsgrond of water gelegen te Bullenbaai ʺEilandsverordening Bullenbaaiʺ.
AB 1968 7 Eilandsverordening nopens de heffing en inning van inschepingsgeld ʺInschepingsgeldenverordeningʺ
Wijzigingen AB : 1971, 61; 1982, 50; 1984, 1;
AB 1982 50 Eilandsverordening tot wijziging van de Loodsdienst‐ en loodsgeldenverordening Curaçao (A.B. 1969 no. 78), de Lig‐ en huurgeldenverordening Curaçao (A.B. 1964 no. 25), de Meerdienstverordening (A.B. 1964 no. 26) en de Inschepingsgeldenverordening (A.B. 1968 no. 7)
Uitvoering:
AB 1982 51 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 16de november 1982 ter uitvoering artikel 5 van de Eilandsverordening (A.B. 1981 no. 6) tot wijziging van de Loodsdienst‐ en loodsgeldenverordening Curaçao (A.B. 1969 no. 78), de Lig‐ en huurgeldenverordening Curaçao (A.B. 1964 no. 25), de Meerdienstverordening (A.B. 1964, no. 26) en de Inschepingsgeldenverordening (A.B. 1968 no. 7) (met verbeterblad)
AB 1982 50 Eilandsverordening tot wijziging van de Loodsdienst‐ en loodsgeldenverordening Curaçao (A.B. 1969 no. 78), de Lig‐ en huurgeldenverordening Curaçao (A.B. 1964 no. 25), de Meerdienstverordening (A.B. 1964 no. 26)en de Inschepingsgeldenverordening (A.B. 1968 no. 7)
Uitvoering:
AB 1982 51 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 16de november 1982 ter uitvoering artikel 5 van de Eilandsverordening (A.B. 1981 no. 6) tot wijziging van de Loodsdienst‐ en loodsgeldenverordening Curaçao (A.B. 1969 no. 78), de Lig‐ en huurgeldenverordening Curaçao (A.B. 1964 no. 25), de Meerdienstverordening (A.B. 1964m, no. 26) en de Inschepingsgeldenverordening (A.B. 1968 no. 7) (met verbeterblad)
AB 1964 25 Eilandsverordening regelende het tarief voor het gebruik van ligplaatsen aan de kaden, pieren, meerstoelen van het eilandgebied Curaçao en de verhuur van lichters ʺLig‐ en huurgeldenverordening Curaçaoʺ
Wijzigingen AB : 1969, 79; 1978, 34; 1982, 50;
Havens
P.B. 1936, 104 Havenreglement Curaçao 1936.
Wijzigingen: 1948,106; 1952,167, inwtr. 1952,173;
(Zie voor overige wijzigingen afkondigingsblad A.B. Curaçao).
Uitvoering:
P.B. 1950, 672) Besluit ter uitvoering van art. 5 van de verordening, houdende een
tabel der seinen voor de scheepvaart in de haven van Willemstad.
P.B. 2004, 515) L.h.a.m. tijdelijk regelende de verbetering van de beveiliging van schepen
en havenfaciliteiten (Tijdelijk havenbeveiligingsbesluit).
Uitvoering:
P.B. 2004, 89 M.B. t.u.v. de artikelen 4 en 8, lid 2 (Beschikking contactpunt havenbeveiliging)
Voorschriften verkeer en toezicht op havens
P.B. 1963, 192 Landsverordening houdende vaststelling van nieuwe bepalingen ter
voorkoming van aanvaringen op zee.
P.B. 1965, 37 Tijdelijke opschorting daarvan.
P.B. 1965, 143 Inwerkingtreding van de Landsverordening.
P.B. 1982, 321 Vervallen (inwtr. 1984,94)
P.B. 1962, 62 A.M.v.Rb. van 24 juli 1961, no. 72, houdende de vaststelling van bepalingen
ter voorkoming van aanvaringen voor Suriname en de Nederlandse Antillen.
P.B. 1930, 722 Verordening betreffende toezicht op de bewegingen van vaartuigen in de
havens en baaien en in de territoriale wateren van het gebiedsdeel Curaçao (Vaartuigenverordening 1930).
Wijzigingen: 1939,90; 1940,18; 1941,36; 1942,3; 1952,167, inwtr. 1952,173;1997,237 (art. XXIV); 2001,80 (p.3); 2007,18 (p.28); 2011, 49 (p. 6)
Uitvoering:
P.B. 1930, 81 Besluit ter uitvoering van art. 5 der verordening.
P.B. 1939, 91 Besluit houdende verbod voor zeilvaartuigen van vreemde nationaliteit om
zich, zonder schriftelijke vergunning, in de baaien en territoriale wateren van Curaçao op te houden.
Wijziging: 1940,19;
P.B. 1960, 200 Landsbesluit ter uitvoering van art. 446 van het Wetboek van Koophandel van de Nederlandse Antillen (scheepsdagboek).
Inwtr.: 1960,212;
Wijziging: 1967,66;
P.B. 2007, 76 Lvo. houdende regels inzake het tuchtrecht voor zeeschepen voorzien van
een Nederlands‐Antilliaans zeebrief (Lvo. tuchtrechtspraak in de zeevaart).
Inwtr.: 2010, 110;
Uitvoering:
2008, 10 M.B. met alg. werking t.u.v. de artikelen 6, lid 3, en 9 (“Beschikking tuchtcollege voor de scheepvaart”).
P.B. 2000, 146 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek . (Boek 8 verkeersmiddelen en vervoer).
P.B. 2011, 61 (p. 16), inwtr. 2011, 69; 2011, 65 (p.16), inwtr. 2011, 69;
Milieu
P.B. 2007 18 Landsverordening maritiem beheer
A.B. 1976 48 Rifbeheerverordening Curaçao
Zorg voor de veiligheid bij verkeer en vervoer te water
P.B. 1934, 54 Verordening houdende bepalingen betreffende de overgang met de
gouvernementsveerboten over de St.Annabaai
Wijziging: 1943,160;
P.B. 1978, 47 Rijkswet 23‐11‐ʹ77 (Stb. 702) houdende goedkeuring van de op 12‐10‐ʹ71 en 20‐11‐ʹ71 en 20‐11‐ʹ73 te Londen tot stand gekomen wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1960; Londen 17 juni 1960 (Trb. 1973,37 en 1975,117)
P.B. 1989, 99 Besluit van 24‐11‐1989 tot afkondiging van het besluit van 5‐8‐1989 (S.354), houdende nadere regelen voor de veiligheid van vissersvaartuigen (Vissersvaartuigenbesluit).
Inwtr.: 1990,45 (ged.); Geldende tekst: 1998,130;
Ingetrokken: 2004, 71: zie hfk. X.44;
Wijzigingen: 1993,127, inwtr. 1993,129; 1995,245, inwtr. 1996,40 en 1996,136; 1996,66, inwtr. 1996,67 en 1996,218; 1997,154, inwtr. 1998,89; 1998,144;2002,36, inwtr. 2002,38;2010,63
(p.30);
Uitvoering:
P.B. 1956, 39 Wet van 22 dec. 1949 (S.M.J. 586), houdende goedkeuring van het Verdrag
voor de beveiliging van mensenlevens op zee, ondertekend te London 10 juni 1948.
Uitvoering:
P.B. 2004, 51 L.h.a.m. tijdelijk regelende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (Tijdelijk havenbeveiligingsbesluit).
P.B. 2004, 58 Afkondiging van het besluit van 18 juni 2004 (Stb. 284), houdende regels
m.b.t. de veiligheid en certificering van zeeschepen (Schepenbesluit 2004):
P.B. 2005, 43 Afkondiging van de Rijkswet van 2 december 2004 (Stb. 677), houdende instelling van een onderzoeksraad voor veiligheid (Rijkswet onderzoeksraad voor veiligheid).
Wijziging: 2010,552) (p. 8), inwtr. 2010, 107;
Inwtr. 2005, 41;
A.B. 1957, 11 Binnenvaartverordening Curaçao
Teboekstelling van schepen
Uitvoering:
P.B. 2005, 44 Afkondiging van het Besluit van 10 dec. 2004 (Stb. 679), houdende regels t.u.v. de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (Rijkswet Onderzoekraad voor veiligheid).
Wijziging: 2006, 36;
P.B. 2007, 18 Lvo. maritiem beheer :
P.B. 1938, 731) Scheepsregisterbesluit 1938 (uitv. art. 378 W.v.K.)
Wijzigingen: 1960,162; 1961,97; 1984,952); 1987,28; 2000,39;
P.B. 1940, 613) Noodscheepsregisterbesluit 1940 (uitv. art. 378 W.v.K.)
Wijzigingen: 1940,155; 1958,127;
P.B. 2001, 25 Lvo. openbare registers:
Uitvoering:
P.B. 2007, 58 M.B. met alg. werking t.u.v. de artikelen 8, lid 2, 11, leden 3, 4
en 5, 19, 20, lid 2, 46, lid 3 (Uivoeringsbeschikking openbare registers).
Meting van zeeschepen
P.B. 1981, 159 Afkondiging van de Rijkswet van 12 februari 1981 (Stb. 121) houdende
goedkeuring van het op 23 juni 1969 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag betreffende de meting van schepen, 1969, met bijlagen (Trb. 1970, 122 en 194).
P.B. 1986, 103 Meetbrievenlandsverordening 1986.
Wijziging: 1997,173, 237 (art.LXXXIX); 2011, 49 (p.24)
Uitvoering:
P.B. 1994, 7 M.B. met algemene werking t.u.v. art. 4 lid 2, 14 lid 1, en 18 lid 1. (Beschikking tarieven meting zeeschepen (1969)).
Wijziging: 1995, 121;
P.B. 1995, 77 Meetbrievenlandsbesluit (uitv. van art. 6 lid 1 en art. 20 lid 1).
Uitvoering:
P.B. 1995, 121 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 11, eerste lid. (Beschikking metingsvoorschriften).
P.B. 1996, 6 5) M.B. met alg. werking t.u.v. art. 7 lid 1 (Beschikking modellen meetbrieven).
Zeebrieven
P.B. 1993, 79 Afkondiging v.h. Besluit van 5 april 1993 (Stb. 302), houdende regelen met
betrekking tot de nationaliteit van zeeschepen (Nederlands‐Antilliaans Zeebrievenbesluit).
Inwtr. 1994, 30;
Wijziging: 2010, 63 (p. 26) (Zeebrievenbesluit van Curaçao en Sint Maarten1); 2011, 5;
Uitvoering:
1994, 24 L.h.a.m. t.u.v. art. 5, lid 2 en 3, en art. 8 lid 2 en 7 v.h. Nederlands‐ Antilliaans Zeebrievenbesluit, inzake het openbaar rompbevrachtingsregister (Lb. Rompbevrachtingsregister).
Wijziging: 1995,4;
Uitvoering:
P.B. 1994,94 M.B. met algemene werking t.u.v. art. 8 lid 5 (vaststelling modellen en formulieren).
P.B. 1994, 26 M.B. tot aanwijzing van de instantie, bedoeld in art. 5, lid 1, v.h. Nederlands‐Antilliaans Zeebrievenbesluit.
P.B. 1994, 27 M.B. tot het verlenen van mandaat om namens de Minister van Verkeer en Vervoer zeebrieven uit te reiken en tijdelijk op te schorten het recht om de vlag v.h. Koninkrijk te voeren.
P.B. 1994, 96 L.h.a.m. t.u.v. artikel 36 lid 1 (Aanwijzing v.d. ambtenaren die belast zijn met het toezicht en de opsporing van strafbare feiten).
Vervoermiddelen
P.B. 1956, 39 Wet van 22 dec. 1949 (S. nr. J. 586), houdende goedkeuring van het Verdrag
voor de beveiliging van mensenlevens op zee, ondertekend te Londen 10 juni 1948.
P.B. 1964, 158 Rijkswet van 25 juli 1964 (S. nr. 323) houdende goedkeuring van het op 17
juni 1960 te Londen gesloten Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1960, met Voorschriften en een Bijlage, en van het voornemen tot opzegging van het gelijknamige Verdrag van 1948.
Wijziging: 1978,47;
P.B. 1965, 134 Rijkswet van 3‐6‐65 houdende goedkeuring van het op 10‐10‐57 te Brussel gesloten Internationaal Verdrag nopens de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen, met Protocol van ondertekening (Stb.1965,251).
P.B. 1932, 51 Verordening, houdende bepalingen tegen verstekelingen.
Wijziging: 2011, 49 (p. 6)
P.B. 1961, 185 Lvo. houdende voorschriften ter verhoging van de veiligheid aan boord van enige schepen, niet vallende onder de Schepenwet. (“Lvo.veiligheidsvoorschriften voor kleine schepen”).
Wijzigingen: 1997,237 (art. LVIII); 2007,18 (p.28); 2011, 49 (p. 16)
Uitvoering:
P.B. 1961, 206 L.h.a.m. houdende voorschriften ter verkrijging van een
certificaat van deugdelijkheid ten behoeve van enige
schepen, niet vallende onder de Schepenwet.
(Uitvoering van art.4 v.d. Lvo. veiligheidsvoorschriften voor
kleine schepen ).
P.B. 1989, 49 Besluit tot afkondiging van de Rijkswet houdende goedkeuring van:
a. het te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake beperking van
aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen.
b. het voornemen tot opzegging te Brussel tot stand gekomen
Internationaal Verdrag nopens de beperking van de aansprakelijkheid
van eigenaren van zeeschepen.
Loodswezen
P.B. 1937, 932) Loodsdienstverordening 1937
Wijzigingen: 1939,15/148, inwtr. 1939,16; 1940,53; 1941,19,22; 1942,65;
1943,230; 1952,167,inwtr.1952,173;1958, 1553); 2002,108;
Uitvoering:
P.B. 1951, 1484) Lig‐ en huurgeldenbesluit 1951 (uitv. art. 15a)
P.B. 1958, 155 5) Landsverordening Minimumtarieven Loodsgelden
P.B. 1942, 64 Verordening tot heffing van 65 opcenten op de ingevolge de Loodsdienstverordening 1937 verschuldigde loodsgelden voor stoomschepen en lichters.
P.B. 1936, 62 Beschikking houdende vaststelling van de dienstkleding van het personeel der boten van de havendienst, de brug en het seinwezen.
Wijziging: 1952,99;
P.B. 1950, 135 Beschikking houdende een regeling van werktijden voor de loodsen en het loodsen (Loodsenlandsverordening 2001).
Inwtr. 2010, 108;
Wijziging: 2003, 66;
Uitwatering van schepen
P.B. 1933, 37 K.B. van 15 maart 1933 (S. nr. 98), bepalende de bekendmaking van de toepasselijkverklaring op Ned.‐ Indië en Curaçao van het op 5 juli 1930 te Londen gesloten verdrag betreffende de uitwatering van schepen (S. 1932, nr. 516)
Wijzigingen: 1933,121; 1934,91;
Behoud scheepsruimte
Wet behoud scheepsruimte 1939
Wijziging: 2010, 55 (p. 47, 48), inwtr. 2010, 107;
Schepenwet; Scheepvaart
P.B. 1942, 228 K.B. van 8 oktober 1942 (S. nr. C. 61), houdende vaststelling van zekere
bevoegdheden van ambtenaren in buitengewone dienst van de Scheepvaart inspectie.
P.B. 1953, 89 Wet van 1 juli 1909 (S. nr. 219), houdende bepalingen ter voorkoming van scheepsrampen, tot het instellen van een onderzoek omtrent voorgekomen scheepsrampen en omtrent maatregelen van tucht ten opzichte van kapiteins, stuurlieden of machinisten (Schepenwet)
Wijzigingen: 1953,89,90,91,92,93,94,95,96,97; 1950,1273, inwtr.1953,110; 1953,98,110; 1964,1564; 1968,130, inwtr. 1968,131; 1976,219,inwtr. 1978,225; 1981,373,inwtr. 1982,49; 1991,69, inwtr.:
1991,71; 1993,128, inwtr. 1993,129;1994,108, inwtr.1994,121; 1995, 136, inwtr. ged. 1998,89; 1998,9, inwtr. 1998,30; 1998,11, inwtr. 1998,156; 2002,48(zie p. 19 en 21); 2004, 48; 2005, 43 (p. 28); 2006,63, inwtr. 2010, 68; 2010,55 (p. 41, 46, 47), inwtr. 2010,107;2010, 63 (p. 34);
Uitvoering:
P.B. 1958, 35 A.M.v.Rb. (S. 1958, nr. 74) als bedoeld in art. 10 van de Schepenwet (Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie).
Wijzigingen: 1966,85; 1971,159; 1973,48; 1974,163; 1993,127, inwtr. 1993,129; 2000,47; 2010,63 (p. 25)
P.B. 1965, 169 Schepenbesluit 1965 (Besluit van 5‐8‐65 Stb. 367 t.u.v. de artt. 3,4 bis, 5,9,17,66 en 73 van de Schepenwet). Ingetrokken (ged.): 2005,20:
Inwtr. enige bepalingen: 1980,281;
Geldende tekst: 1999,70; Zie ook PB 2004, 58;
Wijzigingen: 1968,159; 1970,137, inwtr. 1971,61; 1971,16, inwtr. 1971,95;1974,8, inwtr. 1974,27; 1977,295, inwtr. 1978,225; 1981,283, inwtr.1981, 1071;1981,290; 1985,137, inwtr. (ged.) 1985,176;
1986,17; 1987,94; 1988,63, inwtr. 1990,4; 1989,97, inwtr. 1990, 45; 1990,92, inwtr.1990,93; 1992,29; 1992, 35; 1993,127, inwtr. 1993,129; 1995,2452, inwtr. 1996,40(Ned. en Aruba) en 1996,136 Ned. Ant.); 1997,23; 1997,1544, inwtr. 1998,89; 1997,2765, inwtr. 1998,89; 1998,88,144,145; 2001,34; 2002,36, inwtr. 2002,38; 2002, 91;2010,63 (p. 29);
P.B. 1955, 130 Landsverordening ter uitvoering van de artt. 30, lid 4 en 32, lid 3 van de
Schepenwet.
Wijzigingen: 1997,237 (art.L); 2001,24 (p. 82);
P.B. 1953, 107 Landsverordening tot vaststelling van aanvullende bepalingen voor de
ambtenaren van de scheepvaart inspectie, werkzaam in het district de Nederlandse Antillen.
Wijziging: 1997,237
P.B. 1953, 108 Landsverordening tot vaststelling van enige regelen voor de commissie
van onderzoek, bedoeld in art. 26 bis van de Schepenwet.
Wijziging: 1955,131;
P.B. 1953, 109 Landsverordening tot tot aanwijzing van onder de Schepenwet vallende
schepen en tot vaststelling van enige regelingen in aanvulling van Schepenbesluit 1965 en tot vervallenverklaring van de verordeningen van de 16de maart 1920 (P.B. 1920, no. 51) en van de 29ste juli 1933 (P.B. 1933, no. 67)
Wijzigingen: 1968,39; 1988,75; 1997,237 (art.XLVII);
P.B. 1953, 99 K.B. van 12 febr. 1952, houdende aanwijzing van de krachtens de Schepenwet erkende particuliere onderzoekingsbureaus.
P.B. 1985, 74 Goedkeuring Internationaal Verdrag betr. de normen voor zeevarenden
inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978.
P.B. 1985, 88 Protocol inzake scheepvaart (bij de samenwerkingsregeling Nederlandse
Antillen en Aruba)
P.B. 1989, 49 Besluit tot afkondiging van de Rijkswet houdende goedkeuring van:
a) het te London tot stand gekomen Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen.
b) het voornemen tot opzegging te Brussel tot standgekomen Internationaal Verdrag nopens de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaren van zeeschepen.
P.B. 1996,136; 1996,66, inwtr. 1996,67(Nederland en Aruba) P.B. 1996,218(Ned. Ant.); 1997,154, inwtr. 1998,89;1998,144;
P.B. 2002,36, inwtr. 2002,38;
Uitvoering:
Besluit zeevaartdiplomaʹs (Stb. 1988,260) (niet in het P.B. opgenomen)
Inwtr. P.B. 1990,4;
P.B. 1993, 108 Lvo. voorkoming van verontreiniging door schepen: zie hfst. VII.10.
P.B. 1995, 162 Lb. onderzoeken en certificaten van schepen: zie hfst. VII.10
P.B. 1998, 51 Lb. houdende de formalisering van de Scheepvaartinspectie Ned. Antillen.
(Lb. formalisering Scheepvaartinspectie Ned. Antillen).
P.B. 1998, 105 M.B. houdende verlening van mandaat aan de Directeur van het Bureau Telecommunicatie en het Hoofd van de Scheepvaartinspectie Ned. Antillen terzake van bevoegdheid tot afgifte van machtigingen voor de radio‐elektrische zend‐ en ontvanginrichtingen aan boord van schepen(Mandaatregeling telecommunicatie scheepvaart).
P.B. 1998, 169 Lvo.houdende regels ter uitvoering van het op 27 november 1992 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, 1992 (Lvo.aansprakelijkheid olietankschepen).
Inwtr. 1999,125.
Wijziging: 2001,24 (p.61);
Uitvoering:
P.B. 1999, 122 Lham tuv art. 35. (Lb certificaatkosten en vaststelling rente).
Inwtr. 1999, 125.
Uitvoering van PB 1999, 122:
P.B. 1999, 129 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 3, lid 2 v.h. Lb. certificaatkosten en vaststelling rente. (Beschikking tarieven aansprakelijkheid olietankschepen).
P.B. 1999, 127 Mb. houdende mandaat om namens de Minister van Verkeer en Vervoer certificaten af te geven, documenten als certificaat te waarmerken, ontheffing te verlenen en financiële zekerheid te eisen krachtens de Lvo. aansprakelijkheid olietankschepen
P.B. 1998, 170 Lvo. houdende regels ter uitvoering van het op 27 november 1992 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag betreffende de instelling van een internationaal fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, 1992 (Lvo. schadefonds olietankschepen)
Inwtr. 1999, 126 (wijz. inwtr.: 2000, 6).
Wijziging: 2001,80 (p.16);
P.B. 1999, 128 Mb tot het verlenen van de bevoegdheid om namens de Minister van Financiën zorg te dragen voor de uitvoering van art. 5 v.d. Lvo. schadefonds olietankschepen).
P.B. 1999, 123 Lham t.u.v. art. 5, lid 1, van de Lvo. Schadefonds olietankschepen (Lb. opgave bijdragende olie).
Inwtr. 1999, 126 (wijz. inwtr. :2000,6).
Uitvoering van PB 1999, 123:
P.B. 1999, 130 Mb met alg. werking houdende vaststelling van het model van het opgaveformulier van de hoeveelheden bijdragende olie, bedoeld in art. 4, lid 3 van het Lb. opgave bijdragende olie (Beschikking opgave formulier bijdragende olie).
P.B. 2000, 146 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek. (Verkeersmiddelen en Vervoer).
P.B. 2002, 37 Afkondiging van het Besluit van 22 januari 2002 (Stb. 44), houdende regels
omtrent de bemanning van zeeschepen, varende onder de vlag van het Koninkrijk met een Nederlands‐Antilliaans of Arubaanse zeebrief (Bemanningsbesluit Nederlands‐Antilliaanse en Arubaanse zeeschepen).
Wijziging: 2010, 63 (p. 23);
Uitvoering:
P.B. 2002, 40 L.h.a.m. houdende regels t.u.v. art. 33, lid 1, van het Bemanningsbesluit Nederlands‐Antilliaanse en Arubaanse zeeschepen (Stb. 2002, 44). (Lb. erkenning buitenlandse vaarbevoegdheden).
P.B. 2002, 41 L.h.a.m. t.u.v. art. 98. (Lb. aanvragen bemanningsdocumenten zeeschepen).
P.B. 2006, 95 L.h.a.m. houdende erkenning van kennisbewijzen. (Gelet op art. 29 lid 2, onder a, en art. 35).
P.B. 2002, 69 Lvo, houdende maatregelen tot opruiming van schepen en wrakken in zee
en op het zeestrand (Lvo. opruiming van schepen en wrakken).
Inwtr.: 2005, 81;
Wijziging: 2007, 18 (p. 33); 2011, 49 (p.35)
Uitvoering:
P.B. 2004, 58 Afkondiging van het besluit van 18 juni 2004 (Stb. 284), houdende regels
met betrekking tot de veiligheid en certificering van zeeschepen (Schepenbesluit 2004).
Inwtr. 2004, 58(ged.) en 2005, 20 (ged.);
Wijziging: 2010, 63 (p. 29); 2011, 22
P.B. 2008, 8 Lb. bemanningssamenstelling zeeschepen (uitv. Art. 458, lid 2 v.h. Wetb. v.
Koophandel).
Noodvoorzieningen Scheepvaart: Maatregelen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden
P.B. 1972, 1791) Rijkswet Noodvoorzieningen scheepvaart (Stb. 1972, 416)
Inwtr.: 1974,86;
Wijzigingen: 1987,1222); 1991,69, inwtr.: 1991,71; 1993,128, inwtr.
P.B. 1993,129; 1994,108,inwtr. 1994,121; 1998,9, inwtr. 1998,30;
P.B. 2002,48; 2010,55 (p. 37), inwtr. 2010,107;
P.B. 1972, 205 Rijkswet Vaarplicht (Stb. 1972,415)
Inwtr.: 1974,86;
Wijzigingen: 1991,69, inwtr.: 1991,71; 1995, 136; 1998,9, inwtr. 1998,30;
2010,553) (p. 40), inwtr. 2010,107;
Monstering van scheepsvolk
P.B. 1960, 201 Landsbesluit ter uitvoering van de artt. 556 tot en met 565 van het
Wetboek van Koophandel van de Nederlandse Antillen (Landsbesluit monstering schepelingen).
Wijzigingen: 1961,160; 1986,121; 1986,144;
P.B. 1960, 213 M.B. tot vaststelling van het Keuringsreglement als bedoeld in art. 32, eerste lid, van het Landsbesluit monstering schepelingen.
Wijziging: 1964,155;
P.B. 1961, 106 M.B. tot vaststelling van een instructie voor de ambtenaren van aanmonstering en tot vaststelling van een model monsterrol.
Wijzigingen: 1986,122; 2010, 35;
P.B. 1972, 205 Rijkswet Vaarplicht (Stb. 1972, 415).
Inwtr.: 1974,86;
Wetboek van Koophandel
P.B. 1935, 52 K.B. van 13 maart 1935 nr. 28 waarbij is vastgesteld: I. Curaçaos Wetboek van Koophandel; II. Wijzigingen, welke in verband hiermede in andere algemene verordeningen moeten worden aangebracht; III.
Overgangsbepalingen in verband hiermede.
Inwtr. van enkele artt. van I (artt. 180 tot en met 248), II en III: 1935,99;
Alsvoren van I (artt.249 tot en met 298), II en III: 1935,148.
Wijziging: 1937,129;
Inwtr. van I, II en III, voorzover niet reeds eerder in werking getreden: 1938,67;
Intrekking: 1938,117;Nadere regeling van de inwerkingtreding van I, II en III, voorzover niet
reeds eerder in werking getreden en behalve de artt. 46 en 487 tot en met
566 van I: 1938,117.
Inwtr. van de artt. 446 en 487 tot en met 566 van I: 1940,113.
Wijzigingen van het Wetboek: 1936,92; 1940,112; 1942,155; 1951,133; 1956,151; 1957,47; 1958,2,65; 1958,152, inwtr. 1960,212; 1960,34,64; 1961,61,122,153; 1965,631); 1978,272,274; 1982,166,inwtr. 1984,17; 1985,129, inwtr.(ged.) 1985,161; 1985,157; 1987,111; 1989,52; 1990,77; 1994,6; 1998,192; 1999,124;1999,242(art.VI); 2001,24 (p.22); 2004, 16 (p. 1); 2007, 95; 2008,50; 2011, 60 (p.22), inwtr. 2011, 69; 2011, 61 (p. 17), inwtr. 2011, 69;
Uitvoering:
P.B. 1935, 98 Besluit ter uitvoering van art. 213, 2e lid, van het Wetboek.
P.B. 1935, 144 Besluit ter uitvoering van art. 270, 2e lid, van het Wetboek.
P.B. 1938, 73 Besluit ter uitvoering van art. 378 van het Wetboek
(Scheepsregisterbesluit 1938, P.B. nr. 732)).
Inwtr.: 1938,117;
Wijzigingen: 1960,162; 1961,97; 1984,953), 1987,28; 2000,39; 
P.B. 1985, 161 Limitatiebesluit redersaansprakelijkheid (uitv. artt. 589,781 lid 1, 785 lid 3 en 785a W.v.K.).
1960, 200 Landsbesluit ter uitvoering van art. 446 van het Wetboek
(Scheepsdagboek).
Inwtr. 1960,212;
Wijziging: 1967,66;
P.B. 1960, 201 Landsbesluit ter uitvoering van de artt. 556 tot en met 565 van hetWetboek (Landsbesluit monstering schepelingen).
Wijzigingen: 1961,160; 1986,121,144;
P.B. 1961, 106 M.B. tot vaststelling van een instructie voor de ambtenaren van aanmonstering en tot vaststelling van model monsterrol.
Wijzigingen: 1986,122; 2010, 35;
P.B. 1960, 213 M.B. tot vaststelling van het Keuringsreglement als bedoeld
in art. 32, eerste lid van het Landsbesluit.
Wijziging: 1964,155;
P.B. 1938, 70 Besluit ter uitvoering van de artt. 457, 511, 597 en 811 van het wetboek.
Inwtr.: 1938,117;
1940, 61 Besluit t.u.v. art. 378(Noodscheepsregisterbesluit 1940) (met verbeterblad).
Wijzigingen: 1940,155; 1958,127;
P.B. 1959, 37 Landsverordening tot uitbreiding van de gevallen, waarin de verklaring, bedoeld in de artikels 38 en 97 van het Wetboek van Koophandel van de Ned. Antillen kan worden geweigerd.
P.B. 2008, 8 L.h.a.m. t.u.v. art. 458, lid 2 v.h. WvKNA (Lb. bemanningssamenstelling zeeschepen).
P.B. 1981, 174 Rijkswet van 11‐3‐ʹ81 (Stb.205) houdende goedkeuring van het op 23‐2‐1968 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het internationale Verdrag ter vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement, ondertekend te Brussel op 25‐8‐ʹ24 (Trb.1979,26)
P.B. 1977, 150 Afkondiging van de Rijkswet van 23 maart 1977 (Stb. 1977, no. 182) tot goedkeuring van de op 26 nov. 1973 te ʹs‐Gravenhage tot stand gekomen Benelux‐Overeenkomst betreffende de Agentuurovereenkomst, met bijlage.
P.B. 1983, 70 Goedkeuring van een af te leggen verklaring in de zin van art. 2, tweede lid, van de op 26 november 1973, te ʹs Gravenhage tot stand gekomen Benelux overeenkomst betreffende de agentuurovereenkomst.
P.B. 1998, 192 Wijziging van het Tweede boek van het Wetboek van Koophandel van de
N.A. houdende regels ter beperking van de aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen.
P.B. 2000, 146 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. (Verkeersmiddelen en Vervoer).
P.B. 2001, 27 Algemene termijnenlandsverordening.
Wijziging: 2008, 50;

Verkeersveiligheid en personenvervoer

Personenvervoer
AB 1969 23 Eilandsverordening inzake het vervoer van personen met motorrijtuigen op de openbare weg tegen vergoeding ʺEilandsverordening personenvervoerʺ
Inwtr AB : 1969, 49;
Wijziging AB : 1991, 33; 2009, 85, 86
Uitvoering:
AB 1969 51 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 22ste juli 1969 ter uitvoering van de Eilandsverordening personenvervoer (AB 1969 23)ʺEilandsbesluit personenvervoerʺ
Wijzigingen AB : 1969, 60, 82; 1970, 34, 42; 1972, 39;1976, 29; 1977, 15, 24; 1978, 7, 66; 1979, 7, 15, 32; 1981, 25; 1982, 11; 1984, 51; 1992, 34, 35, 36; 1995, 3; 1997, 97; 2000, 16, 53; 2005, 52(taximeter);
; 2005, 105; 2008, 42, 62, 64, 2009, 2, 61
AB 1992 7 Besluit van de 23ste april 1992, bepalende de opneming in het Afkondigingsblad Curaçao van de geldende tekst van de Eilandsverordening personenvervoer (A.B. 1969 no. 23) (met verbeterblad).
Wijziging AB : 2008, 71;
Uitvoering:
AB 1994 16 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 18de mei 1994, ter uitvoering van artikel 16, lid 3 sub van de Eilandsverordening personenvervoer (A.B. 1992, no. 7);
Verkeersmaatregelen
P.B. 1934, 30 K.B. van 6 febr. 1934 (S. nr. 44), bepalende de bekendmaking van het verdrag van Genève van 30 maart 1931 tot het brengen van eenheid in de verkeerstekens.
P.B. 1935, 77 K.B. van 31 maart 1930 (S. nr. 133), bepalende bekendmaking van het op 24 april 1926 te Parijs gesloten internationaal verdrag, betreffende het verkeer met motorrijtuigen (S. 1928, nr. 291).
P.B. 1935, 78 K.B. van 13 maart 1935 (S. nr. 124), bepalende de bekendmaking van de toepasselijkverklaring op Suriname en Curaçao van het verdrag.
P.B. 1957, 75 Tekst van de verordening, houdende enige regelingen van burgerrechterlijke aard bij botsing, aan‐ of overrijding met motorrijtuigen en houdende regeling van de ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen. (PB 1932, 46).
Wijzigingen: 1959,35; 1977,4; 2001,24 (p. 69); 2011, 49 (p. 14), 601(p.22)
P.B. 1945, 93 Besluit, houdende bepalingen omtrent het besturen van motorrijtuigen ten
behoeve van de militaire dienst.
Inwtr.: 1945,95;
Bekrachtiging: 1946,118;
Wijziging: 1947,154;
P.B. 1967, 128 Landsbesluit, houdende aanwijzing van de autoriteiten, bevoegd tot het afgeven van internationale rijbewijzen.
P.B. 1978, 223 Rijkswet 7 juni 1978 (Stb. 306) houdende goedkeuring van het op 4 mei 1971 te ʹs‐Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg (Trb. 1971,118).
AB 1957 12 Eilandsverordening, houdende regelen nopens het verkeer op de
wegen. ʺWegenverkeersverordening Curaçaoʺ
Inwtr AB : 1957, 20;
Wijzigingen AB : 1961, 49; 1965, 14; 1967, 49; 1986, 1; inwtr A.B.: 1986, 4; 1986, 2; 1994, 32; 1995, 15, 1997, 4(verhoging rijbewijs 5‐10 jaar) 1997, 62; (wielklem), 2000, 91;
Wijzigingen PB: 2011, 49 (p.41)
Uitvoering:
AB 1958 23 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 28ste mei 1958, ter uitvoering van artikel 1 sub z van de Wegenverkeersverordening Curaçao (A.B. 1957 no. 12);
AB 1962 14 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 7de maart 1962 ter uitvoering van artikel 1 onder e van de Wegenverkeersverordening Curaçao (A.B. 1957 no. 12)
AB 1968 47 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 16de april 1968 ter uitvoering van artikel 53 lid 2 van de Wegenverkeersverordening Curaçao (A.B. 1957 no. 12)
AB 1991 11 Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van de 2de oktober 1991, ter uitvoering van de artikelen 95 tot en met 97 en 121 van de Wegenverkeersverordening
Curaçao (A.B. 1957 no. 12), zoals gewijzigd
AB 1997 66 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 24ste september 1997 ter uitvoering van de artikelen 36, tweede en vierde lid, en 125, derde en vierde lid, van de
Wegenverkeersverordening Curaçao (A.B. 1957 no. 12) en artikel 3, derde en vijfde lid, van de
Parkeermeterverordening (A.B. 1975 no. 50);
AB 2000 13 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 15de maart 2000 ter uitvoering van artikel 63A, derde lid van de Wegenverkeersverordening Curaçao (A.B. 1957 no. 12), zoals gewijzigd bij eilandsverordening van de 27ste september 1994 (A.B.1994 no.32)(donkere ruiten).
AB 2000 54 Eilandsverordening houdende regelen inzake het verkeer op de wegen
(Wegenverkeersverordening Curaçao 2000)
Inwt. AB : 2002, 45;
Wijzigingen AB : 2008, 122 (ontheffing donkere ruiten);
Uitvoering:
AB 2004 26 Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van de 31ste maart 2004 ter uitvoering van artikel 5, tweede lid van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 (A.B. 2000 no. 54)(Uitvoeringsbesluit aanwijzing instantie plaatsing verkeerstekens).
AB 2007 22 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 22ste februari 2007 ter uitvoering van artikel 88, eerste lid, sub c, 3°, artikel 89, eerste lid, sub c, 3°, en artikel 90, eerste lid sub c, 3°, van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 (A.B. 2000 no. 54).(fabrieksmatig verdonkerde ruiten)
AB 2008 98 Besluit van de Gezaghebber ter zake ontheffing zoals gesteld in artikel 88, eerste lid, sub 2 en 3 van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000
(beleid ontheffing donkere ruiten)

Burgerluchtvaart

Luchtverkeer
P.B. 1947, 12 K.B. van 13 september 1946 (S. nr. G. 252) bepalende de bekendmaking van
de aanvaarding door Nederland van het op 7 dec. 1944 te Chicago ondertekende slotprotocol, benevens de daarbij behorende tijdelijke overeenkomst inzake de internationale burgerlijke luchtvaart (Verdrag van Chicago).
P.B. 1947, 133 K.B. van 3 juni 1947 (S. nr. H. 165), bepalende de bekendmaking van het op 7 dec. 1944 te Chicago gesloten verdrag inzake de internationale burgerlijke luchtvaart.
P.B. 1957, 107 Rijkswet van 29 mei 1957 houdende goedkeuring van de op 3 april 1957 te
Washington tot stand gekomen luchtvaartovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika.
P.B. 1960, 176 Rijkswet van 28 juli 1960 (S. 325) tot goedkeuring van het op 28 september 1955 te ʹs‐Gravenhage ondertekende Protocol tot wijziging van het op 12 oktober 1929 te Warschau gesloten verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (S. 1933, nr. 365).
P.B. 1935, 761 K.B. van 26 juni 1935 (S. nr. 361), houdende bepalingen op de toelating van vreemde militaire luchtvaartuigen in het rechtsgebied van Ned.‐Indië, Suriname en Curaçao (met verbeterblad) (Toelatingsbesluit vreemde militaire luchtvaartuigen Ned.‐Indië, Suriname en Curaçao)
Uitvoering:
P.B. 1935, 124 Besluit ter uitvoering van vorenstaand K.B.
Wijzigingen: 1940,60; 1945,100; 1975,77
P.B. 1969, 102 Rijkswet van 16‐5‐ʹ69 (Stb. 223), houdende goedkeuring verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen.
P.B. 1984, 38 Lv. luchtvaartfaciliteitengelden.
Inwtr. 1985,123;
Wijzigingen: 1995,102; 2001,80 (p.13);
Uitvoering:
P.B. 1985, 124 L.h.a.m. t.u.v. art. 2
Wijziging: 1996,28;
Uitvoering van 1985, 124:
P.B. 1996, 29 M.B. t.u.v. art. 1 lid 1.
P.B. 1999, 27 Alsvoren.
P.B. 2000, 3 Alsvoren.
P.B. 2002, 62 Alsvoren.
P.B. 2008, 9 Alsvoren.
P.B. 1985, 125 M.B. t.u.v. art. 4
Uitvoering:
P.B. 1938, 19 Besluit ter uitvoering van de artt. 3,6,10,12,19 en 21.
Wijzigingen: 1939,145; 1945,21,58; 1946,63,96; 1949,16,127;1950,30; 1952,111,131;1954,81; 1959,59;
1960,117; 1962,94; 1969,75; 1972,183; 1974,38; 1975,150; 1976,14; 1995,107; 1982, 338 M.B. t.u.v. art. 10 14 M.B. ter uitvoering van artt. 10 en 20.
Uitvoering:
P.B. 1994, 97 M.B. t.u.v. de artikelen 1 en 2 v.d. M.B. v.d. 16de januari 1976 (PB 1976, no. 14). (nadere regels tav de minimum vlieghoogte voor militaire luchtvaartuigen).
Wijziging: 1999,60;
P.B. 1994, 98 M.B. t.u.v. P.B. 1976, no. 14. (nadere regels tav het uitvoeren van VFR‐nachtvluchten met militaire luchtvaartuigen).
P.B. 1999, 188 Lb. t.u.v. art 20a, lid 1.
P.B. 1979, 241 M.B. ter uitvoering van art. 19.
P.B. 1976, 69 Beschikking Luchtvaarttarieven 1976.
(M.B. ter uitvoering van artt. 6 en 10).
Wijzigingen: 1979,244; 1995,108,110;
1975, 1501 M.B. ter uitvoering van art. 12, leden 2 en 3 van het Curaçaos Luchtvaartbesluit 1935.
P.B. 1988, 85 M.B. t.u.v. art. 12, lid 2 en 3, tot aanwijzing van luchtvaartterrreinen in de N.A. alsmede ter regeling van de bestemming ervan.
P.B. 1982, 1171) Lb. Landings‐ en Parkeergelden.
Wijziging: 1990,34; 1996,89;
P.B. 1956, 157 Landsbesluit luchtvaartexamens (uit. art. 10).
Ingetrokken: 1995,107.
Wijzigingen: 1960,181; 1962,45; 1981,105;
P.B. 1982, 338 M.B. t.u.v. art. 10.
Ingetrokken: 2003, 64;
P.B. 1948, 151 Besluit ter uitvoering van art. 21, lid 7 (aanwijzing van personen belast met het opsporen van overtredingen)
Wijziging: 1959,60;
Intrekking: 1999,247: zie PB 1999, 248 verder op;
P.B. 1961, 32 Lb., houdende aanwijzing van de ambtenaren, bevoegd tot het aanhouden van luchtvaartuigen en goederen als bedoeld in art. 21 lid 3
P.B. 1980, 9 Ministeriële beschikking ter vaststelling van regels inzake het verlenen van vrijstelling van examens ter verkrijging van Nederlands‐Antilliaanse bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen in bewijzen van bevoegdheid.
Uitvoering:
P.B. 1982, 337 M.B t.u.v. art. 2, lid 2.
P.B. 1982, 164 M.B. houdende ontheffing aan ʺAeroclub Curaçaoʺ van het in art. 12, lid 4, onder a en b van het CLB ʹ35 gestelde verbod, alsmede van de in art. 1 van de M.B. van 24‐8‐1979 (PB 1979, 241) en art. 1 onder a en b van de M.B. van 16‐1‐1976 (PB 1976, no. 14) bedoelde verboden.
P.B. 1984, 1 Lb. tot instelling van een gemengde werkgroep luchtvaartmaatschappij en luchtvaartpolitiek.
P.B. 1994, 98 M.B. t.u.v. art. 20 v.h. Curaçaosch Luchtvaartbesluit 1935. (nadere regels tav het uitvoeren van VFR‐nachtvluchten met militaire luchtvaartuigen).
P.B. 1994, 99 M.B. t.u.v. de artikelen 12 en 20 v.h. Curaçaosch Luchtvaartbesluit 1935 (nadere regels tav het opstijgen en landen van militaire hefschroefvliegtuigen vanaf niet als luchtvaartterrein aangewezen terreinen).
P.B. 1995, 108 M.B. met algemene werking houdende regels inzake de bevoegdheid tot het bedienen en in luchtwaardige toestand houden van luchtvaartuigen (Beschikking luchtvaartbrevettering) (uitv. art. 10).
Wijzigingen: 1998,53; 2000,124;
P.B. 1995, 112 M.B. met algemene werking houdende regels inzake de werk‐ en rusttijden van personeel, dienstdoende in luchtvaartuigen (Beschikking werk‐ en rusttijden luchtvaartpersoneel).
Wijziging: 1995, 194;
P.B. 1999, 248 Lb. t.u.v. art. 23a, lid 1 (Aanwijzing van personen belast met het opsporen van strafbare feiten).
P.B. 2000, 123 M.B. met alg. werking houdende regels ten aanzien van de examens ten behoeve van het verkrijgen van bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen in de luchtvaart.
(Reglement luchtvaartexamens). (Gelet op art. 10).
Uitvoering:
P.B. 2000, 125 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 2, lid 4 van het Reglement luchtvaartexamens.
P.B. 2000, 146 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. (Verkeersmiddelen en Vervoer)
P.B. 1965, 462 Luchtvaartrampenverordening.
Wijziging: 2011, 49 (p.17)
1985, 88 Protocol inzake luchtvaart (bij de Samenwerkingsregeling Ned. Antillen en Aruba).
P.B. 1966, 37 Landsverordening Luchtvervoer.
Wijziging: 2001,24 (p. 75);
P.B. 1973, 124 Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de
veiligheid van de Burgerluchtvaart (verdrag van Montreal, Rijkswet 10‐5‐73 Stb. 226).
P.B. 1973, 130 Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van
luchtvaartuigen (Verdrag van ʹs‐Gravenhage, Rijkswet van 10‐5‐73 Stb. 227).
2001, 151 Lvo. houdende nieuwe regels omtrent de luchtvaart (“Luchtvaartlandsverordening”). Met verbeterblad.
Inwtr.: 2002, 65 (v.w.b. hfst. I, II, III, IV en IX) en 2002, 128 (v.w.b. hfst. XI), 2005, 54 (v.w.b. hfst. V, VII, VIII en X);
Wijziging: 2005,85; 2011, 49 (p.34)
Uitvoering:
P.B. 2003, 51 Lb. t.u.v. art. 62, lid 1 en 2, en art. 65.
P.B. 2003, 56 L.h.a.m. t.u.v. de artikelen 2, lid 2, onderdeel a, 5, leden 1 en 2, 7, leden 2 tot en met 5, 10, leden 1 en 2, 37, lid 2, onderdeel a, 50, lid 4, 66, lid 1, onderdelen a en b, en 68 (Landsbesluit toezicht luchtvaart).
Inwtr.: 2003, 73;
Wijzigingen: 2004,79; 2008,17;
P.B. 2003, 64 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 27 (“Vrijstellingsbeschikking”).
Wijziging: 2011, 45;
P.B. 2005, 21 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 114, tweede lid. (mbt de toepassing van het “Reduced Vertical Separation Minimum (RVSM)” in het vluchtinformatiegebied Curaçao).
P.B. 2006, 66 M.B. met alg. werking t.u.v. de artikelen 5, lid 2, en 8, lid 1.
Wijziging: 2008, 25;
P.B. 2007, 101 M.B. met alg. werking t.u.v. de artikelen 77, tweede lid, 83, tweede lid onder f, 84, eerste lid onder d, 84, derde en vierde lid, 93, derde lid, 95, eerste lid. (Beschikking
luchtwaardigheid van luchtvaartuigen).
P.B. 2008, 18 M.B. met alg. werking t.uv. art. 2A (Beschikking luchtvaarteenheden).
P.B. 2008, 19 M.B. met alg. werking t.u.v. de artikelen 59, 77, tweede lid, 83, tweede lid, onder f, 84, eerste lid, onder d, 84, derde en vierde lid, 93, derde lid, 95, eerste lid (Beschikking luchtwaardigheid van luchtvaartuigen).
P.B. 2008, 21 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 98, lid 1, onderdeel (Beschikking erkenning van bedrijven).
P.B. 2008, 22 M.B. met alg. werking t.u.v. de artikelen 114, 121, 125 en 127 (Beschikking voorbereiding en uitvoering van vluchten).
P.B. 2008, 23 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 113, lid 6 (Beschikking vergunning tot vluchtuitvoering).
P.B. 2008, 24 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 81, lid 27 (Beschikking geluidscertificaten en geluidsverklaringen luchtvaart).
P.B. 2015, 60 Regeling nadere voorschriften toezicht luchtvaart.
P.B. 2005, 37 L.h.a.m. t.u.v. art. 8, vierde lid (Lb. geregeld en ongeregeld
luchtvervoer).
P.B. 2006, 11 L.h.a.m. t.u.v. art. 22 lid 1 (Lb. Luchtverkeer 2005).
Inwtr. 2006, 28.
Uitvoering v.h. Lb. Luchtverkeer 2005:
P.B. 2007, 45 M.B. met alg. werking t.uv. art. 82, lid 2 (Beschikking gebruik hoogtemeter). Met verbeterblad.
P.B. 2007, 46 M.B. met alg. werking t.u..v. art. 83, lid 2 (Beschikking verwijderen van voorwerpen of stoffen).
P.B. 2007, 47 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 84, lid 2 (Beschikking slepen).
P.B. 2007, 60 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 113 (Beschikking navigatie‐ en telecommunicatieinstallaties).
P.B. 2007, 61 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 103, lid 2 (Beschikking vliegplan).
P.B. 2007, 63 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 85, lid 2 (Beschikking valschermspringen).
P.B. 2007, 88 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 112, lid 1 (Beschikking luchtvaarttelecommunicatie).
Wijziging: 2008, 12;
P.B. 2007, 89 M.B. met alg. werking t.u.v. art 105 (Beschikking seinen luchtvaart).
P.B. 2008, 20 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 26, lid 2, onderdeel b (Beschikking
burgerluchtvaartinlichtigen).
P.B. 2006, 32 Lb. houdende aanwijzing van de naamloze vennootschap “Netherlands Antilles Air Traffic Control N.V.” als rechtspersoon die tot taak heeft het bepaalde in art. 70, lid 1,
van het Lb. luchtververkeer 2005 (PB 2006, no. 11) uit te voeren.
P.B. 2006, 66 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 4, lid 1 v.d. Luchtvaartlvo.
Wijziging: 2008, 25;
P.B. 2007, 38 M.B. met alg. t.u.v. art. 16, lid 2 v.d. Luchtvaartlvo. (Beschikking vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht).
Wijziging: 2009, 57;
P.B. 2002. 49 Afkondiging van de rijkswet van 18 oktober 2001 (Stb. 508), houdende
goedkeuring van het op 2 maart 2000 te Oranjestad, Aruba, totstandgekomen Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht (Trb. 2000, 34).
P.B. 2004, 67 Afkondiging van de Rijkswet van 23 februari 2004 (Stb. 83) tot goedkeuring van het op 28 mei 1999 te Montreal totstandgekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107).
P.B. 2005, 43 Afkondiging van de Rijkswet van 2 december 2004 (Stb. 677), houdende instelling van een onderzoeksraad voor veiligheid (Rijkswet onderzoeksraad voor veiligheid).
Inwtr. 2005, 41;
Wijziging: 2010, 55(p. 8), inwtr. 2010, 107;
Uitvoering:
P.B. 2005, 44 Afkondiging van het Besluit van 10 dec. 2004 (Stb. 679), houdende regels t.u.v. de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid (Rijkswet Onderzoekraad voor veiligheid).
Wijziging: 2006, 36;
P.B. 2007, 84 Afkondiging van de Rijkswet van 20 oktober 2006 (Stb. 541), houdende goedkeuring van het op 17 mei 1994 te Parijs tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek inzake personencontrole op de luchthavens op Sint Maarten (Trb. 1994, 144).
P.B. 2007, 93 Lb. houdende aanwijzing van de Netherlands Antilles AirTraffic Control N.V. als lichaam waarvan het personeel wordt aangemerkt als overheidsdienaar in de zin van de pensioenlvo. overheidsdienaren.
Vergoedingen Passagiersaccomodatie Luchthaven1
AB 1988 36 Eilandsverordening regelende de heffing en inning van een vertrekbelasting
ʺEilandsverordening vertrekbelasting 1988ʺ
Inwtr AB : 1989, 5;
Wijziging AB : 1995, 69; 1997, 89; 1998, 84; 2003, 28; 2006, 55, 67, 99;
Uitvoering:
AB 2003 60 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikelen 2 en 5, eerste lid van de Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 (A.B. 1988 no. 36);
AB 2004 69 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen regelende de inwerkingtreding van artikel l, onderdeel XVIII van de Eilandsverordening Vertrekbelasting 1988 (A.B. 2003 no. 28).
Uitvoering:
AB 1975 2 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 31ste december 1974 regelende de betaling van aan het eilandgebied verschuldigde landings‐ en parkeergelden ter uitvoering van artikel 7 van het landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot herziening van de wegens het gebruik van vliegvelden in de Nederlandse Antillen verschuldigde landings‐ en parkeergelden
ʺBesluit betaling landings‐ en parkeergelden 1974ʺ
AB 2003 66 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 7 van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 7de mei 1982 tot de herziening van de wegens het gebruik van de vliegvelden in de Nederlandse Antillen verschuldigde landings‐ en parkeergelden
(P.B. 1982 no. 117)
AB 2006 89 Eilandsverordening houdende regelen inzake de wegens het gebruik van de vliegvelden in het eilandgebied Curaçao verschuldigde landings‐ en parkeergelden (Eilandsverordening landings‐ en parkeergelden)

Ruimtelijke ordening en planning, erfgoed en bouwen

Ruimtelijke Ordening en Planning, Erfgoed, en Bouwen
P.B. 1960, no. 161 Landsverordening Grondslagen Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning;
AB 1980 6 Eilandsverordening ter uitvoering van de Landsverordening grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning en tot wijziging van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao) ʺEilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçaoʺ en Bestemmingsbepalingen en toelichting EOP
Inwtr AB: 1983, 32;
Wijziging AB: 1983, 41, 1989, 4; 1994, 19; 1995, 10; 1995, 24; 2008, 71;
Uitvoering:
AB 1992 9 Besluit van het Bestuurscollege van 8 juli 1992 ter uitvoering van artikel 25 van de
Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (A.B. 1980 no. 6),
zoals gewijzigd.
AB 1993 8 Besluit van het Bestuurscollege van 7 juli 1993 ter uitvoering van artikel 25 lid 7 van de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (A.B. 1980 no. 6),
zoals gewijzigd.
AB 1994 48 Besluit van de Eilandsraad van 30 november 1994 ter uitvoering van artikel 11 lid 9 van de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (A.B. 1980 no. 6),
zoals gewijzigd.
AB 1995 11 Besluit van de Eilandsraad van 1 maart 1995 ter uitvoering van artikel 11, lid 9 van de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (A.B. 1980 no. 6),
zoals gewijzigd.
AB 1995 26 Besluit van de Eilandsraad van 26 mei 1995 ter uitvoering van artikel 11, lid 9 van de
Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (A.B. 1980
no. 6), zoals gewijzigd.
AB 1997 42 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 11de juli 1997 ter uitvoering van artikel 10 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 tot het verlenen van vrijstelling van het bepaalde in artikel 7 sub b en c, van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd;
Wijziging: 2004, 58
AB 1998 48 Besluit van het Bestuurscollege van 22 juli 1998 ter uitvoering van artikel 25 van de
Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (A.B. 1980 no. 6),
zoals gewijzigd;
AB 2001 107 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 31ste oktober 2001 ter uitvoering van artikel 33 van de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (A.B. 1980, no. 6).
AB 2006 43 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 7de juni 2006 ter uitvoering van artikel 10, tweede lid, van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14) tot het
verlenen van vrijstelling van het bepaalde in artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening
1935
AB 1995 36 Eilandsverordening inhoudende een ontwikkelingsplan met bestemmingsvoorschriften (Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao) + verbeterblad
Inwtr. AB : 1997, 24; (23 mei 1997);
Wijzigingen AB : 1999, 101 (witte vlekken); 2000, 80;
AB 2007 101 Eilandsbesluit regelende de inwerkingtreding van de Eilandsverordening tot wijziging van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao (A.B. 1999, no. 101)
Monumenten
P.B. 1989, no. 55 Monumentenlandsverordening 1989
A.B. 1990, no. 5 Monumenteneilandsverordening
Verkavelingsplannen
AB 1984 52 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 23ste oktober 1984 tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺSta. Catharina fase 3ʺ
AB 1985 2 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 7de februari 1985 tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺGroot Piscadera/Juan Hatoʺ
AB 1985 14 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 23ste april 1985 tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺCas Grandiʺ
AB 1987 111 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 16de september 1987 tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺSalinja Abaoʺ
AB 1988 46 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 21ste september 1988 tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺSchelpwijk F.K.P.ʺ
AB 1988 47 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺJongbloed Zuid, kaya Pandelisʺ
AB 1989 9 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan Oost Jongbloed blok U‐V ʺOost Jongbloed blok U‐Vʺ
AB 1989 10 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan Centrumvoorziening Salinja ʺCentrumvoorziening Salinjaʺ
AB 1989 11 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺUitbreiding Klein St. Michiel (volkswoningbouw)ʺ
AB 1989 12 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺKnip weekend‐ en vakantiehuizenʺ Intrekking AB : 2001, 107.
AB 1989 14 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺDe Savaan 2e faseʺ
AB 1989 24 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 12de juli 1989 tot wijziging van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺSeru Mahumaʺ
AB 1990 6 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 16de mei 1990 tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺSeru Fortuna Ariba”
AB 1990 12 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺRust in het Tuintjeʺ
AB 1991 1 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van
het ontwerp‐verkavelingsplan ʺBatavierwijkʺ
AB 1991 13 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺKlein St. Michielʺ
AB 1991 20 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺJulianadorp A‐1ʺ
Wijziging AB : 1998, 59 (Inrichtingsplan Sparrenweg);
AB 1991 21 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺJulianadorp A‐2ʺ
AB 1991 32 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺJongbloed Kaya Achilles
AB 1991 34 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan “Uitbreiding Centrumvoorzieningen Groot Piscadera”
AB 1991 36 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺFlamingo Resort San Sebastiaanʺ
AB 1992 1 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺBrakkeput Aribaʺ
AB 1992 2 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺRehderslust fase Iʺ
AB 1992 3 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺ1ste wijziging verkavelingsplan Grote Bergʺ
AB 1992 11 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺKirindongo Abou fase 1ʺ
AB 1992 14 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺJan Thiel West/Caracasbaaiweg (Coco Lora)ʺ
AB 1992 15 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺSiberieʺ
AB 1992 17 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺSun Valley Estate Fase 1ʺ
AB 1992 18 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺSta. Catharina (woon en rekreatie)ʺ
Wijziging AB: 1995, 1;
AB 1992 23 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺUitbreiding Nabij Vetterʺ
AB 1992 27 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺParasasaʺ
Wijziging AB : 2002, 80, 93;
AB 1992 28 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺGroot Piscadera (landbouw)ʺ
AB 1992 29 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺSiberie (De Rode Bies N.V.)ʺ
AB 1993 3 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺRust en Vrede nabij Sta. Rosaʺ
AB 1993 36 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan Waterloo fase II ʺSunset Heightsʺ
AB 1993 46 Besluit van het Bestuurscollege van de 20ste oktober 1993 tot vaststelling van een plan ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd (Pos Cabai)
AB 1993 62 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺJoontjeʺ
AB 1993 66 Besluit van het Bestuurscollege d.d. 23 juni 1993 tot goedkeuring van het ontwerpplan Bottelier (meetbrief 42/1979)
AB 1993 67 Besluit van het Bestuurscollege d.d. 25 februari 1993 tot goedkeuring van het ontwerpplan Katoentuin eerste en tweede fase
AB 1993 68 Besluit van het Bestuurscollege d.d. 16 juni 1993 tot goedkeuring van het ontwerpplan Jardin Girouette
AB 1993 77 Besluit van het Bestuurscollege van de 23ste juni 1993 tot goedkeuring van het ontwerpplan Hoffi Aba
AB 1993 78 Besluit van het Bestuurscollege van de 25ste augustus 1993 tot goedkeuring van het ontwerpplan Spanish Water Resort fase II
AB 1994 6 Besluit van het Bestuurscollege van de 23ste maart 1994 tot vast stelling van een plan ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd (Santa Barbara Gold Coast Residences)
AB 1994 8 Besluit van het Bestuurscollege van de 13de april 1994 tot vaststelling van een plan ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd (Jan Thiel Oost Spaanse Water)
AB 1994 9 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan ʺGibraltarʺ
AB 1994 11 Besluit van het Bestuurscollege van de 27ste april 1994 tot vaststelling van een plan ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd (Jeremi Fase I)
AB 1994 12 Besluit van het Bestuurscollege van de 17de januari 1994 tot vaststelling van een plan ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd (Klein St.Michiel fase II)
AB 1994 13 Besluit van het Bestuurscollege van de 27ste april 1994 tot vaststelling van een plan ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd (Brievengat Uitbreiding Winkel‐ en Gezondheidscentrum)
AB 1994 15 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan Groot Kwartier ʺCommercieel Centrum Bon Biniʺ
AB 1994 17 Besluit van het Bestuurscollege van de 8ste juni 1994 tot vaststelling van een plan ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd (Zeelandia Residential Park)
AB 1994 18 Besluit van het Bestuurscollege van de 15de juni 1994 tot vaststelling van een plan ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd (Kirindongo Abou fase 2)
AB 1994 20 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van
het ontwerp‐verkavelingsplan ʺRehderslust Fase IIʺ
AB 1994 27 Besluit van het Bestuurscollege van de 24ste augustus 1994 totvaststelling van een plan ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd (Koraal‐Partier ʺSan Antonioʺ)
AB 1994 31 Besluit van het Bestuurscollege van de 15de juni 1994 tot vaststelling van een plan ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd (Bottelier)
AB 1994 33 Besluit van het Bestuurscollege van de 19de oktober 1994 tot vaststelling van het ontwerp‐plan Jan Thiel ʺVista Royal fase 2ʺ ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd
AB 1994 38 Besluit van het Bestuurscollege van de 14de december 1994 tot vaststelling van een plan ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd (Hato Vrije Zone)
AB 1994 50 Besluit van het Bestuurscollege tot vaststelling van het plan Swaen ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd
AB 1995 1 Besluit van het Bestuurscollege van de 4de januari 1995 tot vaststelling van een plan ingevolge art. 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14) zoals gewijzigd, tot gedeeltelijke herziening v/h verkavelingsplan Sta.Catharina (woon en rekreatie) A.B. 1992 no. 18 Sta.Catharina fase 5
AB 1995 13 Besluit van het Bestuurscollege tot vaststelling van het ontwerp‐plan Grote Berg fase 2, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd
AB 1995 14 Besluit van het Bestuurscollege d.d. 5 april 1995 tot vaststelling van het plan Rif Sint Marie Coral Estate, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd
AB 1995 21 Besluit van het Bestuurscollege d.d. 19 april 1995 tot vaststelling van het plan Jan Thiel Noord, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd
AB 1995 22 Besluit van het Bestuurscollege d.d. 19 april 1995 tot vaststelling van het plan Vredenberg Oost La Privada, tot wijziging van het oostelijk gedeelte van het verkavelingsplan Vredenberg Oost Pa 63‐37, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening (P.B. 1952
no. 14), zoals gewijzigd
AB 1995 23 Besluit van het Bestuurscollege d.d. 31ste mei 1995 tot vaststelling van een plan, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd (Sint Joris Garden)
AB 1995 32 Besluit van het Bestuurscollege d.d. 14de juni 1995 tot vaststelling van het plan Gemeenschapsvoorzieningen Montaña Abou, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd
AB 1995 33 Besluit van het Bestuurscollege d.d. 8ste november 1995 tot vaststelling van het ontwerp‐plan Bonam/Oost Jongbloed, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en oningverordening (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd
AB 1995 37 Besluit van het Bestuurscollege d.d. 6de september 1995 tot vaststelling van een plan ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd (Kasjoe Tuin)
AB 1995 41 Besluit van het Bestuurscollege d.d. 18de oktober 1995 tot vaststelling van het ontwerp‐plan Carthagenastraat e.o., ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd
AB 1995 42 Besluit van het Bestuurscollege d.d. 18de oktober 1995 tot vaststelling van het ontwerp‐plan Sapate, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd
AB 1995 45 Besluit van het Bestuurscollege van de 1ste november 1995 tot vaststelling van het ontwerp‐plan Rifwaterstraat, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening (P.B. 1952 no. 14), zoals gewijzigd
Wijzigingen AB : 1997, 28
AB 1996 14 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen tot goedkeuring van het ontwerp‐verkavelingsplan Cas Abou‐Playa Chikitu
AB 1996 15 Besluit van het Bestuurscollege van 10 juli 1996 tot vaststelling van het ontwerp‐plan Fortuna Pariba, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
AB 1996 16 Besluit van het bestuurscollege van 10 juli 1996 tot vaststelling van het ontwerp‐plan Panama, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
AB 1996 17 Besluit van het bestuurscollege van 10 juli 1996 tot vaststelling van het
ontwerp‐plan Sta. Rosa Barika, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
AB 1996 19 Besluit van het bestuurscollege tot vaststelling van het ontwerp‐plan Port San Nicolaas, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
AB 1996 20 Besluit van het bestuurscollege tot vaststelling van het ontwerp‐plan Harmonie, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
Wijzigingen:1997, 49;
AB 1996 21 Besluit van het bestuurscollege van de 24ste juli 1996 tot vaststelling van het plan Zuurzak, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
AB 1996 32 Besluit van het bestuurscollege van de 13de november 1996 tot vaststelling van het ontwerp‐plan rehabilitatieplan Parerawijk ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
AB 1996 33 Besluit van het bestuurscollege tot vaststelling van het plan St. Jago ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
AB 1997 12 Besluit van het bestuurscollege van de 7de januari 1997 tot vaststelling
van het ontwerpplan ʺBrakkeput fase 1ʺ ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
AB 1997 13 Besluit van het bestuurscollege van de 7de januari 1997 tot vaststelling
van het ontwerpplan ʺBrakkeput fase 2ʺ ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
AB 1997 14 Besluit van het bestuurscollege van de 7de januari 1997 tot vaststelling
van het ontwerpplan Rooi Santoe West ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
AB 1997 15 Besluit van het bestuurscollege van de 7de januari 1997 tot vaststelling
van het ontwerpplan Coral Milon ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
AB 1997 25 Besluit van het bestuurscollege van de 7de mei 1997 tot vaststelling van
het ontwerp‐plan Coronet‐Monte Verde ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woning‐ verordening 1935 (P.B. 1952, no. 14) zoals gewijzigd
AB 1997 39 Besluit van het bestuurscollege van 11 juni 1997 tot vaststelling van het ontwerp‐plan Porto Marie‐Porto Flores tekening ADV no. 96‐98a, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
AB 1997 40 Besluit van het bestuurscollege van 25 juni 1997 tot vaststelling van het ontwerp‐plan Porto Marie‐Panoramaberg tekening ADV no. 96‐91, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd;
AB 1997 55 Besluit van het bestuurscollege van de 20ste augustus 1997 tot vaststelling van het ontwerp‐plan _Mahuma Zuid fase 1ʺ ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
AB 1997 56 Besluit van het bestuurscollege van de 20ste augustus 1997 tot vaststelling van het ontwerp‐plan Sapate Zuid inrichtingskaartno. P&V 96‐507, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
AB 1997 57 Besluit van het bestuurscollege van de 20ste augustus 1997 tot vaststelling van het ontwerp‐plan Reconpensa inrichtingskaartno. ADV 97‐2, ingevolge artikel 11 van de Bouw‐ en Woningverordening 1935 (P.B. 1952, no. 14), zoals gewijzigd
AB 1975 45 Eilandsverordening tot vaststelling van regelen ter bevordering van de bouw op erfpachtsgronden in de binnenstad in het kader van het Wederopbouwprojekt Punda/ Otrobanda ʺEilandsverordening bevordering wederopbouw
Willemstadʺ
Inwtr AB : 1975, 59;
Bouwwerken
P.B. 1935, no. 64 Bouw- en woningverordening 1935

Beheer van onroerende zaken

Bouw op erfpachtsgronden in binnenstad
AB 1975 45 Eilandsverordening tot vaststelling van regelen ter bevordering van de bouw op erfpachtsgronden in de binnenstad in het kader van het Wederopbouwprojekt Punda/ Otrobanda ʺEilandsverordening bevordering wederopbouw Willemstadʺ
Inwtr AB : 1975, 59;
Indeling en begrenzing van het grond‐ en zeegebied
P.B. 1932, 59 Verordening, houdende verdeling van het eiland Curaçao in districten
Wijziging: 1944,137;
P.B. 1918, 391 Verordening ter bepaling van het begrip ʺstadsdistrictʺ voor de verschillende eilanden der kolonie, wanneer daarvan sprake is in koloniale verordeningen en keuren
Wijzigingen: 1918,76; 1932,69;
P.B. 1979, 20 Goedkeuring van het op 31 maart 1978 te Willemstad tot stand gekomen Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela
P.B. 1986, 23 Rijkswet van 12‐12‐1985 (S. 664) tot vaststelling van een zeegrens tussen de Nederlandse Antillen en Aruba
Inwtr.: 1986,24;
Wijziging: 2010,55 ( p.13), inwtr. 2010,107;
P.B. 1985, 73 Rijkswet van 9‐1‐1985 (S.130) houdende uitbreiding territoriale zee van het Koninkrijk in de Nederlandse Antillen.
Inwtr.: 1985,175;
Wijziging: 2010,63 (p. 32);
Uitvoering:
P.B. 1985, 174 A.M.v.Rb. t.u.v. art. 1
P.B. 1999, 196 Afkondiging van de rijkswet (Stb. 281), van 27 mei 1999 tot instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk (Rijkswet instelling exclusieve economische zone).
Inwtr: 2010, 50 (art. 4);
P.B. 2007, 69 Afkondiging van de Rijkswet van 28 april 2005 tot instelling van een aansluitende zone van het Koninkrijk (Stb. 2005, no. 387) (Rijkswet instelling aansluitende zone).
Uitvoering:
P.B. 2006, 76 Afkondiging van het Besluit van 14 juni 2006, houdende uitvoering van de artikelen 2 en 3 van de Rijkswet instelling aansluitende zone (Besluit grenzen aansluitende
zone).
P.B. 2010, 50 Afkondiging van het Besluit van 10 juni 2010, houdende vaststelling van de grenzen van de exclusieve economische zone van het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden (Besluit grenzen Caribische exclusieve economische zone).
P.B. 2010, 56 Afkondiging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van eenzeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba.
Inwtr. 2010, 107
Vermogensrecht
P.B. 2000, 109 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van de afdeling 3.1.2 en de titels
3.4 en 3.5 van het Burgerlijk Wetboek. (Boek 3 vermogensrecht).
Wijzigingen: 2001, 24 (p. 20); 2006, 71; 2011, 60 (p.20), inwtr. 2011, 69; 2011,
65 (p.16), inwtr. 2011, 69; 2011, 67 (p.13), 2011, 68 (p. 67), inwtr. 2011, 70;
P.B. 2000, 110 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van de titels 3.7, 3.8 en 3.9 van het
Burgerlijk Wetboek. (Boek 3 vermogensrecht).
Wijzigingen: 2001, 24 (p. 20); 2006, 71; 2007,7; 2011, 60 (p.20), inwtr. 2011,
69; 2011, 61 (p.15), inwtr. 2011, 69; 2011, 67 (p.13), 2011, 68 (p. 67), inwtr.
2011, 70;
P.B. 2000, 111 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van de titels 3.10 en 3.11 van het
Burgerlijk Wetboek. (Boek 3 vermogensrecht).
Wijzigingen: 2001, 24 (p. 20); 2006, 71; 2011, 60 (P.20), inwtr. 2011, 69; 2011,
62 (p.7), inwtr. 2011, 69; 2011, 68 (p. 68), inwtr. 2011, 70;
Zakelijke rechten
P.B. 2000, 112 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van de titels 5.1, 5.2 van het
Burgerlijk wetboek. (Boek 5 zakelijke rechten).
Wijziging: 2006,71; 2011, 65 (p.16), inwtr. 2011, 69;
P.B. 2000, 113 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van de titels 5.4 en 5.5 van het
Burgerlijk Wetboek. (Boek 5 zakelijke rechten).
Wijziging: 2006,71;
P.B. 2000, 114 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van de titels 5.6 tot en met 5.9 van
het Burgerlijk Wetboek. (Boek 5 zakelijke rechten).
Wijzigingen: 2005, 58, inwtr.: 2005, 68; 2006,71; 2011, 63 (p.10), inwtr. 2011, 69; 65 (p.16) , inwtr. 2011, 69; 2011, 67 (p.13)
P.B. 2007, 7 Lvo. houdende aanvulling van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek met
bepalingen inzake langdurig onverdeeld gebleven gemeenschappen.
Wijziging: 2011, 60, inwtr. 2011, 69;
P.B. 1952, 14 Landsbesluit, houdende vaststelling van algemene voorwaarden voor de uitgifte van gouvernementsgronden in erfpacht
Wijziging: 1953,13;
P.B. 1968, 135 Landsverordening domaniale gronden.
Inwtr.: 1989,20;
P.B. 1985, 1693) Lv. tot goedkeuring van een ontwerp‐onderlinge regeling regelende de
boedelscheiding van de bezittingen en schulden van de rechtspersoon
van der Nederlandse Antillen tussen de Nederlandse Antillen en Aruba
(met bijlage).
P.B. 1993, 117 Lb. houdende overdracht van roerende goederen v.d. Bouwkredietbank
v.d. Ned. Antillen aan de Fundashon Kas Popular.
P.B. 1997, 3171) Lvo. houdende goedkeuring van inbreng in en overdracht aan
Antelecom N.V. van daarin omschreven domaniale gronden en rechten.
P.B. 2008, 361) Lvo. strekkende tot goedkeuring v.d. schenking van een. perceel te Little
Bay aan het eilandgebied Sint Maarten ( met toepassing van art. 5 v.d. lvo. domaniale gronden).
P.B. 2010, 53 Lb. houdende vaststelling v.d. overdracht van een tweetal percelen te
Vredeberg, Curaçao, aan het Analytisch Diagnostisch Centrum N.V.
Onteigening
P.B. 1960, 161 Tekst van de ʺOnteigeningsverordeningʺ (met verbeterblad) Wijzigingen1: 1976,195; 2001, 24 (p. 42); 2011, 68 (p. 71), inwtr. 2011, 70;
Uitvoering:
P.B. 1961, 58 Landsbesluit ter uitvoering van art. 79 lid 2.
P.B. 1939, 92 Afwijking van de ʺOnteigeningsverordeningʺ in verband met vordering van goederen ten behoeve van de volkshuishouding en/of landsverdediging.
Uitvoering:
AB 1974 47 Publikatie ingevolge artikel 81 lid 4, Onteigeningsverordening (P.B. 1960 no. 161)
AB 1975 38 Bekendmaking ingevolge artikel 85 van de Onteigeningsverordening (P.B. 1960 no. 161)
AB 1976 27 Publikatie ingevolge artikel 81 lid 4 van de Onteigeningsverordening (P.B. 1960 no. 161)
AB 1976 42 Bekendmaking ingevolge artikel 81, lid 4, van de Onteigeningsverordening (P.B. 1960 no. 161) (met verbeterblad)

Openbare werken

Gebruik van stoomketels
P.B. 1951, 1631 Tekst van de Verordening, houdende regeling van het gebruik van stoomketels in de Nederlandse Antillen (P.B. 1911, no. 31)
Wijzigingen: 1958,170; 1961,115; 1968,38; 2001,80 (p.6); 2011, 49 (p. 12)
Uitvoering:
1925, 75 Besluit ter uitvoering van de artt. 3,7 en 11 van de verordening
Wijziging: 1926,70
Ontploffingen en ontbrandigen (Openbare veiligheid)
P.B. 1905, 47 Verordening, houdende bepalingen nopens het bergen van petroleum en
andere licht ontvlambare olien
Wijziging: 1918,6; 1997,237 (art. III); 2011, 49 (p.2);
P.B. 1911, 292 Verordening, houdende bepalingen omtrent het vervoer, de in‐, uit‐ en
doorvoer, aanmaak, verkoop en opslag van buskruit en andere licht ontplofbare
stoffen
Wijziging: 1997,237 (art. XII); 2011, 493 (p.3);
Uitvoering:
P.B. 1911, 30 Besluit ter uitvoering van art. 1 van de verordening
Wijzigingen: 1911,55; 1912,58; 1930,102; 1931,78; 1938,112;
Uitvoer van het besluit:
P.B. 1930, 100 Beschikking houdende aanwijzing van het buskruitmagazijn op Klein Kwartier als bergplaats van ontplofbare stoffen.
P.B. 1998, 62 Afkondiging van de rijkswet van 26 februari 1998 (Stb. 128), houdende
goedkeuring van het op 1 maart 1991 te Montreal tot stand gekomen Verdrag inzake het merken van kneedspringstoffen t.b.v. de opsporing ervan.
Parkeren
AB 1975 50 Eilandsverordening regelende het gebruik van parkeermeters en de
heffing van parkeergelden ʺParkeermeterverordeningʺ
Inwtr AB : 1987, 20;
Wijzigingen AB : 1980, 15; Intrekking artikel 3, leden 1 en 2 AB: 1983, 34; 1987, 2; 1995, 15; 1997, 62;
Uitvoering:
AB 1987 21 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 1ste juli 1987, ter uitvoering van artikel 2 van de Parkeermeterverordening (AB 1975 50, zoals gewijzigd)
Ingetrokken bij: A.B. 1995, no. 39
AB 1987 24 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 29ste juli 1987, ter uitvoering van artikel 12 van de Parkeermeterverordening (AB 1975 50, zoals gewijzigd)
AB 1995 39 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 20ste september 1995, ter uitvoering van artikel 2 van de Parkeermeterverordening (AB 1975 50, zoals gewijzigd)
Ingetrokken bij: A.B. 2007 no. 29
AB 1997 66 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 24ste september 1997 ter uitvoering van de artikelen 36, tweede en vierde lid, en 125, derde en vierde lid, van de
Wegenverkeersverordening Curaçao (A.B. 1957 no. 12) en artikel 3, derde en vijfde lid, van de
Parkeermeterverordening (A.B. 1975 no. 50)
AB 2007 29 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 14de maart 2007, ter uitvoering van artikel 2 van de Parkeermeterverordening (A.B. 1975 no. 50)

Hypotheken en kadaster

Hypotheken en kadaster
AB 2001 18 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 14de maart
2001 ter uitvoering van artikel 49 van de Bepalingen tot regeling van
het ambt der hypotheekbewaarders en van hun boekhouding
AB 2001 61 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 18de juli 2001
ter uitvoering van artikel 49 van de Bepalingen tot regeling van het
ambt der hypotheekbewaarders en van hun boekhouding (P.B.1868,
no.17)
AB 2006 60 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 28ste juni 2006
tot wijziging van artikel 1, 2 en 3 van het Kadasterbesluit 2000 (P.B.
2000, no.4)
PB 1868, 17 K.B. van 15 aug. 1868 no. 63, houdende bepalingen tot regeling van het
ambt der hypotheekbewaarders en van hun boekhouding in de
kolonie Curaçao.
Wijzigingen: 1915,20, inwtr. 1918,6; 1916,27; 1924,51; 1927,52; 1938,88,
inwtr. 1938,117; 1952,125; 1955,129; 1956, 81; 1967,21; 1984,95, inwtr.
Bovenwindse eilanden 1992,28; 2001, 24 (p. 73);
Uitvoering:
P.B. 1897,16 Besluit ter uitvoering van art. 7, lid 2.
P.B. 1956,100 Landsbesluit ter uitvoering van art. 49.
Wijzigingen: 1963,177; 1964,79; 1966,152; 1977,311;1980,68; 1982,76; 1983,87, inwtr. 1983,89; 1985,91; 1993,101; 1994,251), inwtr. 1994,30; 1996,137; 1952,146 Landsbesluit ter uitvoering van art. 53.
P.B. 1938, 100 Kadasterlandsverordening 1938.
Wijzigingen: 1939,63; 1945,32, inwtr. 1939,64; 1939,143; 1940,150;
1943,186, inwtr. Aruba2) 1953,69, Bonaire en Bovenwindse Eilanden2)
1957,112; 1984,95, inwtr. Bovenwindse eilanden2) 1992,28 , inwtr.
Curacao 2001, 5, inwtr. Bonaire2) 2001, 19;
Uitvoering:
2000, 4 “Kadasterbesluit 2000” (uitvoering art. 3).(Tarieven).
P.B. 1967, 48 Landsverordening vernieuwing hypothecaire inschrijvingen. : zie
ook verder op;
Inwtr. 1967,151;
Uitvoering:
P.B. 1967, 152 M.B. ter uitvoering van art. 1,lid 1
Uitvoering:
P.B. 1981, 206 L.h.a.m. t.u.v. art. 1.
Inwtr.: 1982,113;
P.B. 1965, 63 Lvo. teboekgestelde luchtvaartuigen: zie IX.19.
P.B. 1938, 73 Scheepsregisterbesluit: zie X.23.
P.B. 1998, 190 Lvo. tot vernieuwing van hypothecaire inschrijvingen en van overschrijvingen van processenverbaal van beslag (Lvo. vernieuwing hypothecaire inschrijvingen 1998).
P.B. 2001, 6 Lb. houdende overdracht van de roerende goederen van de Dienst van het Kadaster en het Hypotheekkantoor aan het eilandgebied Curacao.
P.B. 2001, 20 Lb. houdende overdracht van de roerende goederen van de Dienst van het Kadaster en het Hypotheekkantoor aan het eilandgebied Bonaire.
P.B. 2001, 25 Lvo. openbare registers.
Wijziging: 2006,71 (p. 6); 2011, 68 (p. 70), inwtr. 2011, 70;
Uitvoering:
P.B. 2007, 57 M.B. met alg. werking t.u.v. de artikelen 8, lid 2, 2de volzin, en lid 3, 11, 6de lid, 12, lid 3, 14, lid 4, 15, leden 3 en 4, 16, 17, 44, lid 2, 99, lid 2, en 116 (Beschikking openbare registers).
P.B. 2007, 58 M.B. met alg. werking t.u.v. de artikelen 8, lid 2, 11, leden 3, 4 en 5, 19, 20, lid 2, 46, lid 3 (Uivoeringsbeschikking openbare registers).
P.B. 2001, 26 Overgangsrecht i.v.m. de invoering v.d. Lvo. openbare registers (zie
pag.7).
1938, 102 Verordening op de grensregeling
Inwtr.: voor Curacao 1939,62,142; 1940,149; 1942,59;
P.B. 2000, 109 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van de afdeling 3.1.2 en de titels
3.4 en 3.5 van het Burgerlijk Wetboek. (Boek 3 vermogensrecht).
Wijzigingen: 2001, 24 (p. 20); 2006, 71; 2011, 60 (p.20), inwtr. 2011, 69; 2011, 65 (p.16), inwtr. 2011, 69; 2011, 67 (p.13), 2011, 68 (p. 67), inwtr. 2011, 70;
P.B. 2000, 110 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van de titels 3.7, 3.8 en 3.9 van het
Burgerlijk Wetboek. (Boek 3 vermogensrecht).
Wijzigingen: 2001, 24 (p. 20); 2006, 71; 2007,7; 2011, 60 (p.20), inwtr. 2011,
69; 2011, 61 (p.15), inwtr. 2011, 69; 2011, 67 (p.13), 2011, 68 (p. 67), inwtr.
2011, 70;
P.B. 2000, 111 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van de titels 3.10 en 3.11 van het
Burgerlijk Wetboek. (Boek 3 vermogensrecht).
Wijzigingen: 2001, 24 (p. 20); 2006, 71; 2011, 60 (P.20), inwtr. 2011, 69; 2011,
62 (p.7), inwtr. 2011, 69; 2011, 68 (p. 68), inwtr. 2011, 70;
Zakelijke rechten
P.B. 2000, 112 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van de titels 5.1, 5.2 van het
Burgerlijk wetboek. (Boek 5 zakelijke rechten).
Wijziging: 2006,71; 2011, 65 (p.16), inwtr. 2011, 69;
P.B. 2000, 113 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van de titels 5.4 en 5.5 van het
Burgerlijk Wetboek. (Boek 5 zakelijke rechten).
Wijziging: 2006,71;
P.B. 2000, 114 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van de titels 5.6 tot en met 5.9 van
het Burgerlijk Wetboek. (Boek 5 zakelijke rechten).
Wijzigingen: 2005, 58, inwtr.: 2005, 68; 2006,71; 2011, 63 (p.10), inwtr. 2011, 69; 65 (p.16) , inwtr. 2011, 69; 2011, 67 (p.13)
P.B. 2007, 7 Lvo. houdende aanvulling van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek met
bepalingen inzake langdurig onverdeeld gebleven gemeenschappen.
Wijziging: 2011, 60, inwtr. 2011, 69;
P.B. 1952, 14 Landsbesluit, houdende vaststelling van algemene voorwaarden voor de uitgifte van gouvernementsgronden in erfpacht
Wijziging: 1953,13;
P.B. 1968, 135 Landsverordening domaniale gronden.
Inwtr.: 1989,20;
P.B. 1985, 1693) Lv. tot goedkeuring van een ontwerp‐onderlinge regeling regelende de
boedelscheiding van de bezittingen en schulden van de rechtspersoon
van der Nederlandse Antillen tussen de Nederlandse Antillen en Aruba
(met bijlage).
P.B. 1993, 117 Lb. houdende overdracht van roerende goederen v.d. Bouwkredietbank
v.d. Ned. Antillen aan de Fundashon Kas Popular.
P.B. 1997, 3171) Lvo. houdende goedkeuring van inbreng in en overdracht aan
Antelecom N.V. van daarin omschreven domaniale gronden en rechten.
P.B. 2008, 361) Lvo. strekkende tot goedkeuring v.d. schenking van een. perceel te Little
Bay aan het eilandgebied Sint Maarten ( met toepassing van art. 5 v.d. lvo. domaniale gronden).
P.B. 2010, 53 Lb. houdende vaststelling v.d. overdracht van een tweetal percelen te
Vredeberg, Curaçao, aan het Analytisch Diagnostisch Centrum N.V.

Telecommunicatie en post

Posterijen
P.B. 1964, 149 Landsbesluit houdende vaststelling van een postembleem voor de Dienst der Posterijen van de Nederlandse Antillen.
Regeling van de postdienst
P.B. 1995, 232 L.h.a.m. tot regeling van de binnenlandse tarieven en verdere voorwaarden van de Dienst der Posterijen (ʺPostlandsbesluit 1996ʺ).
P.B. 1997, 319 Lvo. houdende een herziene regeling met de betrekking tot de uitvoering v.d. Postdienst (Postlandsverordening 1998).
Inwtr. 1998,133;
Wijziging2001, 80 (p.16); 2011, 49 (p.31)
Uitvoering:
2004, 65 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 12, lid 2, onder a, 2°, en lid 4 (Beschikking registratie koeriersdiensten).
2004, 66 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 9 (Beschikking brievenbussen).
2005, 2 L.h.a.m. ter regeling van het gewicht en de afmetingen van postzendigen en tot vaststelling van de bedragen ter limitering van de aansprakelijkheid, bedoeld in de artikelen
2, tweede lid, onder a, en 7, vierde lid (Landsbesluit postzendingen)
2005, 3 L.h.a.m. houdende vaststelling van de tarieven bedoeld in art. 12, tweede lid, onder a, 1° (Lb. minimumtarieven koeriersdiensten).
1997, 320 Lvo. houdende regels met betrekking tot de overdracht van vermogensbestanddelen aan de naamloze vennootschap Post Ned.Antillen N.V. (Lvo. Post Ned. Antillen N.V.).
2000, 49 Lb. houdende aanwijzing van Post Nederlandse Antillen N.V. als lichaam waarvan het personeel als overheidsdienaren in de zin van de Pensioenlvo. Overheidsdienaren wordt aangemerkt.
2006, 69 Lvo. Bureau Telecommunicatie en Post
2006, 94 Lb. houdende aanwijzing van Nieuwe Post Nederlandse Antillen N.V. als lichaam waarvan het personeel als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlvo. overheidsdienaren (PB 1997, no. 312) wordt aangemerkt.
Oprichting hulppostkantoren
P.B. 1964, 110 Landsbesluit houdende oprichting van een hulppostkantoor te Otrobanda op het eiland Curaçao.
P.B. 1965, 6 Opheffing hulppostkantoor te Rust, 2de district Curaçao.
P.B. 1968, 78 Landsbesluit houdende oprichting van een hulppostkantoor in het gebouw Dr. A. Plesman Luchthavenop Curaçao.
P.B. 1969, 101 Landsbesluit oprichting van een hulppostkantoor in het stationsgebouw van de Prinses Juliana Luchthaven op Sint Maarten.
P.B. 1990, 36 Lb. houdende oprichting van een hulppostkantoor te Madame Estate op het eiland St. Maarten.
P.B. 1990, 37 Lb. houdende oprichting van een hulppostkantoor te Cole Bay op het eiland St. Maarten.
P.B. 1990, 83 Lb. houdende oprichting van een hulppostkantoor te Simpsonbay op het eiland St. Maarten.
P.B. 1990, 84 Lb. houdende oprichting van een hulppostkantoor te St. Peters op het eiland St. Maarten.
Uitgifte en buitenomloopstellen van zegels, gezegeldeformulieren en andere postwaarden
P.B. 1950, 107 Cijfertype
P.B. 1953, 43 Postzegels
P.B. 1958, 87 Gewone frankeerzegels
P.B. 1976, 269 Lb. t.u.v. art. 26, eerste lid Postlandsbesluit 1975 (P.B. 1975, no. 217)
P.B. 1976, 270 Alsvoren
Postverdragen
P.B. 1948, 149 K.B. van 15 sept. 1948 (S. nr. I 418), bepalende de bekendmaking van het op 5 juli 1947 op het XIIe Congres der Algemene Postvereniging te Parijs ondertekende Algemeen Postverdrag, alsmede van de op dat congres ondertekende overeenkomsten.
Internationaal postbesluit
P.B. 1995, 233 L.h.a.m. regelende het postverkeer met Nederland en met het buitenland (ʺInternationaal Postlandsbesluit 1996ʺ).
Telecommunicatie scheepvaart
1998, 105 M.B. houdende verlening van mandaat aan de Directeur van het Bureau Telecommunicatie en het Hoofd van de Scheepvaartinspectie Ned. Antillen terzake van bevoegdheid tot afgifte van machtigingen voor de radio‐elektrische zend‐ en ontvanginrichtingen aan boord van schepen(Mandaatregeling telecommunicatie scheepvaart).
Telecommunicatie
P.B. 1994, 45 Lvo. op de telecommunicatievoorzieningen.
Geldende tekst: 1995, 196, inwtr. 1995, 217;
Geconsolideerde Tekst: GT 2011, 37
Wijzigingen: 1995, 195; 1997,237 (art. CII); 2001,24 (p.82); 2011, 49 (p.26)
Uitvoering:
P.B. 1995, 220 L.h.a.m. t.u.v. art. 3 v.d. Lvo. op de telecommunicatievoorzieningen (PB 1996, no. 196) (Lb. Opgedragen telecommunicatiediensten).(met nota v. toelichting).
Inwtr.1995, 225.
P.B. 1995, 221 L.h.a.m. t.u.v. art. 44, lid 3, v.d. Lvo. op de telecommunicatievoorzieningen met betrekking tot de beslechting van geschillen tussen concessiehouders (Lb. Geschillenbeslechting concessiehouders). (met nota v. toelichting).
Inwtr. 1995, 225.
P.B. 1995, 222 L.h.a.m. t.u.v. art. 10, tweede lid (Lb. limitering aansprakelijkheid telecommunicatie). (met nota v. toelichting).
Inwtr. 1995, 225.
P.B. 1995, 223 L.h.a.m. t.u.v. art. 44 lid 1 m.b.t. de instelling van een Raad van Advies en Overleg voor de telecommunicatie (Lb. Raad van Advies en Overleg inzake Telecommunicatie).
Inwtr. 1995, 225.
P.B. 1995, 224 L.h.a.m. t.u.v. de artikelen 22, 23, 31 en 33 (Lb. randapparatuur).
(met nota v. toelichting).
Inwtr. 1995, 225.
Uitvoering:
P.B. 1999, 88 M.B. t.u.v. de artikelen 6, lid 1, 8, lid 3, 9 lid 2. (Mandaatregeling telecommunicatie).
P.B. 1998, 18 L.h.a.m. t.u.v. de artikelen 13 tot en met 16, 31 en 33. (ʺLb. radio‐elektrische inrichtingenʺ).
Inwtr.: 1998,61.
Uitvoering:
1998, 259 M.B. met alg. werking t.u.v. de artikelen 48, lid 1, en 67 (Beschikking vrijstelling
telecommunicatie‐machtiging).
P.B. 1999, 88 M.B. t.u.v. art. 17, 21, lid 1, en 54, lid 1, 23, lid 1, en 56, lid 1, 38, lid 1, 69, lid 1, en 40. (Mandaatregeling telecommunicatie).
P.B. 1998, 20 L.h.a.m. t.u.v. de artikelen 13,18,18a,18b,18c, 19, 23,31 en 33 van de Lvo. op de telecommunicatievoorzieningen m.b.t. draadomroep‐inrichtingen en telecommunicatie‐inrichtingen met gebruik van kabels en kabelwerken.(Lb. draadomroepen kabelinrichtingen).
Inwtr.: 1998,61.
Uitvoering:
P.B. 1999, 88 M.B. t.u.v. art. 16, lid 1, en 21, lid 1. (Mandaatregeling telecommunicatie).
P.B. 1999, 68 L.h.a.m. t.u.v. art. 15, lid 2, onderdeel b, van de Lvo. op de telecommunicatievoorzieningen (Lb. vrijstelling zendmachtiging overheidsinstanties).
(v.w.b. Koninklijke Marine, Kustwacht en Dept. van Luchtvaart).
P.B. 1999, 88 M.B. houdende verlening van mandaat aan de Directeur Bureau Telecommunicatie en Post ter uitvoering van de bevoegdheden in de artikelen 2, lid 3, 15, lid 1, 16 lid 3, 18, lid 1, 18b, lid 1, en 18c, lid 1, 19, lid 2 van de Lvo. op de Telecommunicatievoorzieningen. (Mandaatregeling telecommunicatie).
P.B. 1999, 187 M.b. met alg. werking t.u.v. art. 31. (Beschikking vergoedingen telecommunicatie‐inrichtingen).
Wijziging: 2000,34 (bijlagen), 1361) (bijlagen);
Zie ook PB 2008, 58 verder op;
P.B. 1999, 208 L.h..a.m. t.u.v. de artikelen 13 tot en met 16, 19, 31 en 33. (Lb. telecommunicatie scheepvaart).
Inwtr. 2000,36;
Uitvoering:
P.B. 2000, 37 M.B. met alg. werking t.u.v. de artikelen 30 en 31 v.h. Lb. telecommunicatie scheepvaart
(Reglement maritieme radiocommunicatie examens).
P.B. 1999, 209 L.h.a.m. t.u.v. de artikelen 13 tot en met 16, 19, 31 en 33 van de Lvo. op de telecommunicatievoorzieningen met betrekking tot radioamateurs (Lb. radioamateurs).
Inwtr. 2000, 36;
Uitvoering:
P.B. 2000, 38 M.B. met alg. werking t.u.v. de artikelen 5 en 6 v.h. Lb. radioamateurs (Reglement amateurradiozendexamens).
P.B. 2008, 58 M.B. met alg. werking t.u.v. de artikelen 2, lid 3, en 31 (Beschikking vergoedingen telecommunicatievoorzieningen).
P.B. 1985, 88 Protocol inzake telecommunicatie (bij de Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba)
P.B. 1994, 114 Strafbaarstellen van het aftappen van gegevensverkeer via de telecommunicatie‐infrastructuur. (Wijziging v.h. wetboek van strafrecht).
Inwtr. 1996, 41(ingetrokken 1996,42);
Inwtr. 1996, 42.
P.B. 1995, 84 Aftappen van gegevensverkeer via de telecommunicatieinfrastructuur.
(Wijziging v.h. wetboek van strafvordering).
P.B. 1995, 214 Beschikking tarief intereilandelijk en internationaal telefoonverkeer 1996
(uitv. v. v.d. Telegraaf‐ en Telefoonverordening 1909).
P.B. 1997, 20 Lb. sociaal statuut Landsradio.
Goedkeuring: 1997, 183;
Wijziging: 1997, 149;
P.B. 1998, 105 M.B. houdende verlening van mandaat aan de Directeur van het Bureau
Telecommunicatie en het Hoofd van de Scheepvaartinspectie Ned. Antillen terzake van bevoegdheid tot afgifte van machtigingen voor de radio‐elektrische zend‐ en ontvanginrichtingen aan boord van schepen (Mandaatregeling telecommunicatie scheepvaart).
P.B. 2006, 69 1 Lvo. betreffende de status, de taken en bevoegdheden van het Bureau
Telecommunicatie en Post (Lvo. Bureau Telecommunicatie en Post).
P.B. 2011, 8 2 ONDERLINGE REGELING zoals bedoeld in artikel 60c juncto 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk, regelende de samenwerking tussen Aruba en Curaçao op het gebied van telecommunicatie (Samenwerkingsregeling Telecommunicatie Aruba en Curaçao).
P.B. 2011, 41 LANDSBESLUIT van de 8ste september 2011 no. 11/2030, strekkende tot vastlegging van toezicht en handhaving voor zover uitgevoerd door het Bureau Telecommunicatie en Post als taken van het Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (Tijdelijk landsbesluit toezicht en handhaving).
Reglement Landstelefoondienst
P.B. 1926, 681 Beschikking, houdende vaststelling van een Reglement voor de Landstelefoondienst op het eiland Curaçao en van tarieven voor die dienst, met bepaling van het tijdstip van inwerking treden van het Reglement en de tarieven.
Wijzigingen: 1930,88; 1936,109; 1937,71; 1951,68; 1951,83; 1952,87;
Uitvoering:
P.B. 1951, 691 Lb. houdende de tarieven en andere kosten betreffende de
Landstelefoondienst.
Wijzigingen: 1951,84; 1951,125;
Radio‑telefonie
P.B. 1972, 120 Beschikking voorwaarden radioamateur (uitv. art. 5, lid 1 P.B. 1944,45)
Wijziging: 1993, 90;
P.B. 1972, 121 Beschikking examen radioamateur (uitv. art. 6, lid 3 P.B. 1944,45)
Wijziging: 1993, 91;
P.B. 1998, 18 Lb. radio‐elektrische inrichtingen.
Inwtr. 1998, 61.
Uitvoering:
P.B. 1998, 259 Beschikking vrijstelling telecommunicatie‐machtiging (uitv. v. art. 48, lid 1, en 67).
P.B. 1999, 88 Mandaatregeling telecommunicatie (uitv. art. 17, 21 lid 1, en 54, lid 1, 23, lid 1, en 56, lid 1, 38, lid 1, 69, lid 1, en 40).
P.B. 1999, 209 Lb. radioamateurs. (uitv. op art. 13 t/m 16, 19, 31 en 33 van de Lvo. op de telecommunicatievoorzieningen).
Inwtr. 2000, 36;
Uitvoering:
2000, 38 M.B. met alg. werking t.u.v. de artikelen 5 en 6 v.h. Lb. radioamateurs (Reglement
amateurradiozendexamens)
Televisie
P.B. 1971, 33 Televisielandsverordening.
Inwtr.: 1972,239.
Wijziging: 1986,100; 1994,45 (gewijzigd bij 1995,195);1995,196, inwtr. 1995,217; 1997, 237 (art. LXXII); 2001,80 (p.11); 2011, 49 (p.20)
Uitvoering:
P.B. 1972, 236 L.h.a.m. t.u.v. art. 3. (Voorschriften voor een televisieinrichting).
P.B. 1972, 237 L.h.a.m. t.u.v. art. 5 lid 1 onder f (Voorschriften voor het aanprijzen van sterke drank).
Wijziging: 1976,23.
P.B. 2000, 59 Lb. televisiereclame voor geneesmiddelen 2000
P.B. 2011, 81 ONDERLINGE REGELING zoals bedoeld in artikel 60c juncto 38, eerste
lid, van het Statuut voor het Koninkrijk, regelende de samenwerking tussen Aruba en Curaçao op het gebied van telecommunicatie (Samenwerkingsregeling Telecommunicatie Aruba en Curaçao).
Telegrafie en telefonie: Internationale overeenkomsten
P.B. 1939, 29 K.B. van 19 nov. 1938 (S. nr. 44), bepalende de goedkeuring van de op resp.
4 en 8 april 1938 te Caïro op de Internationale Telegraafconferentie en de Internationale Radiotelegraafconferentie vastgestelde reglementen met de daarbij behorende slotprotocollen
P.B. 1949, 118 K.B. van 22 febr. 1949 (S. nr. J 82), houdende goedkeuring en publicatie van diverse wijzigingen van vorenstaand reglement.
P.B. 1949, 61 K.B. van 1 febr. 1949 (S. nr. J 55), bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 2 oktober 1947 te Atlantic City gesloten internationaal verdrag betreffende de verreberichtgeving, met bijlagen
P.B. 1950, 141 K.B. van 27 juni 1950 (S. nr. K 270), houdende goedkeuring van de op 5 aug. 1949 te Parijs op de internationale telegraaf‐ en telefoon‐conferentie vastgestelde reglementen met het bij het telegraafreglement behorende slotprotocol alsmede bekendmaking van die reglementen en van het slotprotocol in het Staatblad.
P.B. 1973, 81 Overeenkomst inzake de Internationale Organisatie voor Telecommunicatiesatellieten INTELSAT (Rijkswet 14‐3‐ʹ73 Stb. 96, Trb. 1972,65)
P.B. 1979, 234 Afkondiging van de Rijkswet van 23 mei 1979 (Stb. 287), houdende goedkeuring van het op 3 september 1976 te Londen tot stand gekomen Verdrag en de Exploitatieovereenkomst inzake de Internationale Organisatie voor Maritieme Satellieten (INMARSAT) beide met bijlage
Dienst der kuststations voor draadloze telegrafie
P.B. 1913, 31 Beschikking, houdende vaststelling van een reglement voor de dienst der Kuststations voor draadloze telegrafie in de kolonie Curaçao.
Wijzigingen: 1919,54,69;1920,4; 1921,54,72,78; 1922,4,11;1924,50; 1925,12,22; 1927, 2; 1929,42; 1931,20; 1938,50,60; 1943,109
Telegrafie, Telex en Telefonie
P.B. 1972, 120 Beschikking voorwaarden radio‐amateur (uitv. art. 5, lid 1).
Wijziging: 1993, 90;
P.B. 1972, 121 Beschikking examen radio‐amateur (uitv. art. 6, lid 3).
Wijziging: 1993, 91;
P.B. 1995, 214 M.B. met alg. werking t.u.v. de Telegraaf‐ en Telefoonverordening 1909 (PB 1944, no. 45) (Beschikking tarief intereilandelijk en internationaal telefoonverkeer 1996).
(met bijlage).
P.B. 1940, 95 Beschikking tot machtiging van de Direkteur Landsradio‐ en Telefoondienst om namens de Gouverneur voorlopige vergunningen te verlenen voor het aanleggen en in gebruik nemen van radiotelegraaf inrichtingen aan boord van schepen.
P.B. 1961, 139 M.B. houdende richtlijnen voor de kredietverlening door de Landsradio en Telegraafdienst.
Wijziging: 1963,68;
P.B. 1973, 109 L.h.a.m. tot vaststelling tarieven internationale telefoongesprekken.
P.B. 1973, 186 Landsbesluit algemene voorwaarden telexnet.
Wijziging: 1991,110;
P.B. 1974, 37 Landsbesluit Telextarieven.
Wijzigingen: 1979,202; 1981,170; 1982,345; 1984,74 (gewijzigd bij 1984,89);
P.B. 1985, 88 Protocol inzake telecommunicatie (bij de Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba)
 

Financiën

Financien
1953, 1 Comptabiliteitslandsverordening (inzake aanbesteding artt. 27 en 28)
Wijzigingen: 1954,127, inwtr. 1956,153; 1957,46; 1964,107; 1986,95;
1999,147; 2001,24 (p. 70);
Aanbesteding
AB 1958 35 Besluit van het Bestuurscollege van de 6de augustus 1958 no. 35 tot
vaststelling van:
a) Algemene Bepalingen voor de uitvoering en het onderhoud
van werken van het eilandgebied Curaçao (A.B.C. 1958);
b) Voorwaarden en Bepalingen voor de uitvoering van verfwerken
te behoeve van het eilandgebied Curaçao (V.B.V. 1958);
c) Voorwaarden en Bepalingen voor de uitvoering van
onderhoudsverfwerken ten behoeve van het eilandgebied Curaçao
(V.B.O.V. 1958);
d) Reglement Openbare Aanbesteding (R.O.A. 1958).

Precario

Precario
AB 1952 7 Eilandsverordening van de 19de December 1952 tot vaststelling van de ʺAlgemene Retributieverordeningʺ
Wijzigingen AB : 1955, 17; 1959, 31;
Intrekking AB : 1960, 11;
Vervallen AB : 1965, 51;
Uitvoering:
AB 1954 39 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 24ste November 1954, regelende de heffing en inning van Precariorechten ʺPrecariobesluit 1954ʺ
Wijziging: 1955, 31;
Vervallen: 1958, 31;
AB 1958 31 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 2e juli 1958, regelende de heffing en inning van Precariorechten “Precariobesluit 1958”
Intrekking AB : 1983, 34;
AB 1968 8 Eilandsverordening nopens de heffing van rechten voor het hebben van een vergunning voor, in verband met de levering van brandstoffen en smeeroliën aan luchtvaartuigen op de Dr. Albert Plesman Luchthaven, in gebruik zijnde niet openbare eilandsgronden
Intrekking AB : 2003, 57
Uitvoering:
AB 1968 33 Eilandsbesluit ter uitvoering van artikel 7 van de Eilandsverordening nopens de heffing van rechten voor het hebben van een vergunning voor, in verband met de levering van brandstoffen en smeeroliën aan luchtvaartuigen op de Dr. Albert Plesman Luchthaven, in gebruik zijnde niet openbare eilandsgronden (A.B. 1968 no. 8);
AB 1983 33 Eilandsverordening regelende de heffing van leges, precariorechten en retributies ten bate van het eilandgebied Curaçao en de inning van deze heffingen ʺEilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1981ʺ
Inwtr AB : 1983, 34;
Wijzigingen AB : 1985, 11; 1989, 41; 1990, 21, 22;
Vervallen AB : 1992, 20;
AB 1992 20 Eilandsverordening regelende de heffing van leges, precariorechten en retributies en de inning van deze heffingen ten bate van het eilandgebied Curaçao (Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992)
Inwtr AB : 1993, 7
Wijziging AB: 1995, 48; 1996, 12(inenting); 1997, 3(verhoging rijbewijs gelden), 5(verhoging auditorium + Vet. Dienst), 6(verhoging bouwvergunning); 1997, 62; 1998, 31(Fin. F.200, ‐ tbs arb.kr.); 2000, 91(verh.rijbew.gelden);
2002, 96(tbs arb.kr); 2003, 7 (carn.kraampjes, toev.lid 3, art.69); 2006, 97(sluitingstijden); 2008, 71(LAR); 2010, 42
Wijzigingen PB: 2011, 49 (p. 42)
Uitvoering:
AB 1993 21 Besluit van het Bestuurscollege van de 22ste september 1993 ter uitvoering van artikel 1 onder a van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992, no.20) (carnavalsroute)
AB 1993 61 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 17de februari 1993 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)
Wijziging AB : 1994, 5;
AB 1994 1 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 27ste januari 1994 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)
AB 1996 2 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 15de februari 1996 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)
AB 1997, 2 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 22ste januari 1997 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)
Wijzigingen AB : 1998, 10;
AB 1997 7 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 21, zevende lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies
Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20), zoals gewijzigd(toeristisch project);
AB 1998 10 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 22ste januari 1997 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20).
AB 1999 10 Eilandsbesluit, houdende algemene maat regelen van de 20ste januari 1999 tot wijziging van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 22ste januari 1997 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies
Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2002 16 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 13de maart 2002 tot wijziging van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 22ste januari 1997 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2003 11 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 69, derde lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(rekenpl.ambtenaar)
AB 2003 17 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2004 12 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2004 67 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 69, derde lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(rekenpl.ambtenaar)
AB 2004 101 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 27ste oktober 2004 ter uitvoering van artikel 69, derde lid van de Eilandsverordening leges, precario‐ rechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(inning precarior.carn.)
AB 2005 9 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2005 14 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 12de januari 2005 tot intrekking van het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 27ste oktober
2004 ter uitvoering van artikel 69, derde lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(inning precario carnaval)
AB 2006 4 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 11de januari 2006 ter uitvoering van artikel 69, derde lid van de Eilandsverordening leges, precario‐ rechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(inning precario carnaval)
AB 2006 13 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 22ste februari 2006 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2007 12 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 31ste januari 2007 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2008 13 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 23ste januari 2008 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2008 128 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 17de december 2008 ter uitvoering van artikel 69, derde lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)
AB 2009 89 Besluit van het Bestuurscollege van de 23ste september 2009 ter uitvoering van artikel 1 onder a van de Eilandsverordening Leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992, no. 20).
AB 2010 1 Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen, van de 6de januari 2010 ter uitvoering van artikel 69, derde lid van de Eilandsverordening Leges, precariorechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992, no. 20).
AB 2010 8 Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen, van de 3de februari 2010 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992, no. 20).
Wijziging AB : 2010, 9

Leges

Leges
AB 1952 7 Eilandsverordening van de 19de December 1952 tot vaststelling van de ʺAlgemene Retributieverordeningʺ ʺAlgemene Retributieverordeningʺ
Wijzigingen: 1955, 17; 1959, 31;
Intrekking AB : 1960, 11;
Vervallen AB : 1965, 51;
Uitvoering:
AB 1953 34 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 30ste October 1953, regelende de heffing en inning van Leges
ʺLegesbesluitʺ
Wijzigingen AB : 1953, 43; 1954, 4, 28; 1955, 30, 34,
39; 1956, 27; 1957, 19, 21;
Vervallen AB : 1958, 30;
AB 1958 28 Eilandsverordening van de 26ste juni 1958 tot wijziging van de Landsverordening van de 21ste januari 1927 houdende:
1e. Regeling van de emolumenten, welke voor sommige
verrichtingen van de ambtenaren van de Burgerlijke Stand worden
geheven;
2e. Bepaling van de som, welke voor het voltrekken van een huwelijk
in een bijzonder huis moet worden betaald ten behoeve der armen
(P.B. 1927 no. 4)
AB 1958 30 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 2e juli 1958, regelende de heffing en inning van Leges ʺLegesbesluit 1958ʺ.
Wijzigingen AB : 1960, 22, 26, 34, 39; 1961, 29; 1962, 36; 1964, 10;
1966, 79; 1967, 2; 1967, 16; 1970, 36; 1974, 58; 1977, 7;
Intrekking AB : 1983, 34;
AB 1968 8 Eilandsverordening nopens de heffing van rechten voor het hebben van een vergunning voor, in verband met de levering van brandstoffen en smeeroliën aan luchtvaartuigen op de Dr. Albert Plesman Luchthaven, in gebruik zijnde niet openbare eilandsgronden
Intrekking: 2003, 57;
AB 1968 33 Eilandsbesluit ter uitvoering van artikel 7 van de Eilandsverordening nopens de heffing van rechten voor het hebben van een vergunning voor, in verband met de levering van brandstoffen en smeeroliën aan luchtvaartuigen op de Dr. Albert Plesman Luchthaven,
in gebruik zijnde niet openbare eilandsgronden (A.B.1968 no. 8)
AB 1983 33 Eilandsverordening regelende de heffing van leges, precariorechten en retributies ten bate van het eilandgebied Curaçao en de inning van deze heffingen ʺEilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1981ʺ
Inwtr AB : 1983, 34;
Wijzigingen AB : 1985, 11; 1989, 41; 1990, 21, 22, 1992, 8
Vervallen AB : 1992, 20;
AB 1992 20 Eilandsverordening regelende de heffing van leges, precariorechten en retributies en de inning van deze heffingen ten bate van het eilandgebied Curaçao. (Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992)
Inwtr AB : 1993, 7;
Wijziging AB: 1995, 48; 1996, 12(inenting); 1997, 3(verhoging rijbewijs gelden), 5(verhoging auditorium + Vet.Dienst), 6(verhoging bouwvergunning); 1997, 62; 1998, 31(Fin. F.200, ‐ tbs arb.kr.); 2000, 91(verh.rijbew.gelden); 2002, 96(tbs arb.kr); 2003, 7 (carn.kraampjes, toev.lid 3, art.69); 2006, 97(sluitingstijden); 2008, 71(LAR); 2010, 42 Wijzigingen PB: 2011, 49 (p. 42)
Uitvoering:
AB 1993 21 Besluit van het Bestuurscollege van de 22ste september 1993 leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no.20) (carnavalsroute)
AB 1993 61 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 17de februari 1993 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)
Wijziging AB : 1994, 5;
AB 1994 1 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 27ste januari 1994 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)
AB 1996 2 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 15de februari 1996 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)
AB 1997 2 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 22ste januari 1997 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)
Wijzigingen AB : 1998, 10;
AB 1997 7 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 21, zevende lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies
Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20), zoals gewijzigd(toeristich
project);
AB 1998 10 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 22ste januari 1997 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten
en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20).
AB 1999 10 Eilandsbesluit, houdende algemene maat regelen van de 20ste januari 1999 tot wijziging van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 22ste januari 1997 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2002 16 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 13de maart 2002 tot wijziging van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 22ste januari 1997 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2003 11 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 69, derde lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(rekenpl.ambtenaar)
AB 2003 17 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2004 12 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2004 67 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 69, derde lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(rekenpl.ambtenaar)
AB 2004 101 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 27ste oktober 2004 ter uitvoering van artikel 69, derde lid van de Eilandsverordening leges, precario‐ rechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(inning precarior.carn.)
AB 2005 9 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2005 14 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 12de januari 2005 tot intrekking van het eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 27ste oktober ter uitvoering van artikel 69, derde lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(inning precarior.carn.)
AB 2006 4 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 11de januari 2006 ter uitvoering van artikel 69, derde lid van de Eilandsverordening leges, precario‐ rechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(inning precarior.carn.)
AB 2006 13 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 22ste februari 2006 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2007 12 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 31ste januari 2007 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2008 13 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 23ste januari 2008 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)(carnavalsroute)
AB 2008 128 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 17de december 2008 ter uitvoering van artikel 69, derde lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992 no. 20)
AB 2009 89 Besluit van het Bestuurscollege van de 23ste september 2009 ter uitvoering van artikel 1 onder a van de Eilandsverordening Leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992, no. 20).
AB 2010 1 Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen, van de 6de januari 2010 ter uitvoering van artikel 69, derde lid van de Eilandsverordening Leges, precariorechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992, no. 20).
AB 2010 8 Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen, van de 3de februari 2010 ter uitvoering van artikel 69, tweede lid van de Eilandsverordening leges, precariorechten en
retributies Curaçao 1992 (A.B. 1992, no. 20).
Wijziging AB : 2010, 9

Corporate governance

Vennootschappen en stichtingen
P.B. 2004, 6 Lvo. houdende vaststelling van de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. (Boek 2 rechtspersonenrecht).
Inwtr.: 2004, 19;
Wijzigingen: 2004, 98; 2006, 71; 2011, 61 (p.14), inwtr. 2011, 69; 68 (p. 66),
inwtr. 2011, 70;
P.B. 2004, 16 Invoeringslandsverordening Boek 2 BW.
Inwtr.: 2004, 19;
Wijziging: 2004, 98;
Uitvoering van Boek 2 BW:
P.B. 2004, 15 M.B. met alg. werking t.u.v. art. 37, lid 1.
(Vaststelling van de hoogte van het vast recht).
Overgangsbepalingen i.v.m. Boek 2 BW: zie PB 2004, 16 (p. 9);
2005, 58 Lvo. regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken en aanpassing appartementsrecht (Time‐share). (Wijz. van de boeken 5 en 7 v.h. B.W.).
Inwtr. 2005, 68;
P.B. 2009, 74 Lvo. houdende regels ten aanzien van de besluitvorming in zaken betreffende de betrokkenheid van de openbare rechtspersoon de Ned. Antillen in vennootschappen en stichtingen (Lvo, corporate governance).
Lvo. zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (PB 1991, no. 5):
P.B. 2014, 3 Eilandsverordening corporate governance (G.T.)
P.B. 2014, 4 Eilandsbesluit code corporate governance Curaçao (G.T.)